Handelingen met asbest en asbestproducten

Door de gezondheidsrisico's van asbest geldt sinds 1994 een verbod op handelingen met asbest en asbestproducten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van dat verbod.

Productenbesluit asbest

De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Tweede Kamer in een brief op gewezen dat het Productenbesluit asbest niet goed is afgestemd op de Europese REACH-verordening en dat momenteel wordt gewerkt aan herziening van het Productenbesluit asbest. In afwachting van de aangepaste wet- en regelgeving hanteert de ILT uitsluitend de Europese REACH-verordening bij toezicht- en handhaving op asbesthoudende producten.

Toezicht op handelingen met asbest en asbestproducten

De ILT ziet op basis van de wetgeving toe op zowel rechtspersonen (zoals bedrijven en overheidsorganisaties) als private personen die asbest of asbesthoudende producten:

  • Importeren
  • Bezitten
  • Bewerken
  • Verhandelen en ter beschikking stellen
  • Toepassen

Ze schrijft ook eigenaren van asbestwegen aan en ziet erop toe dat overtredingen zo snel mogelijk worden beëindigd.

Toezicht op wegen waarin asbest is verwerkt

Het is verboden een asbesthoudende weg in bezit te hebben. Het in eigendom hebben van een asbestweg moet worden gemeld.

De ILT schrijft eigenaren van asbestwegen aan en ziet erop toe dat overtredingen zo snel mogelijk worden beëindigd. Ze voert daartoe steekproefsgewijs controles uit op de sanering van asbestwegen.

Zie ook de pagina Toezicht op industriële installaties.

Inspecties gericht op de branche

De ILT voert branchegerichte inspecties uit bij organisaties die op de een of andere manier met asbest te maken hebben, zoals opdrachtgevers, handelaren, opdrachtnemers en stortplaatsen. Tijdens die inspecties gaat de ILT bijvoorbeeld na of (onderhouds)werkzaamheden aan objecten (treinen, schepen installaties) die vóór 1994 zijn gebouwd volgens de voorschriften worden verricht. Daarnaast kijkt de ILT of bedrijven nog voorraden van asbesthoudende producten hebben.

De ILT kan sancties opleggen

Constateren ILT-inspecteurs een overtreding? Dan kunnen zij zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden. Ze zijn bevoegd zelfstandig een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen.

Inspecteurs die ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn, kunnen een proces-verbaal opmaken en doorsturen naar het Openbaar Ministerie. Voor sommige overtredingen kan de ILT een zogeheten bestuurlijke strafbeschikking milieu opleggen.

Lees meer over de bevoegdheden en sancties.