Asbest is een gevaarlijke stof. De ILT ziet daarom toe op de omgang (vervaardiging, import, bewerking en beschikbaarstelling) van asbest en asbesthoudende producten. De ILT ziet daarnaast toe op de verwijdering van asbest uit objecten zoals treinen, schepen en installaties en op asbestwegen.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat is opgebouwd uit kleine vezels. Het is zeer slijtvast, bestand tegen vocht en chemicaliën. Ook is het isolerend (warmte en elektriciteit), hittebestendig en brandwerend. In veel Nederlandse gebouwen en installaties die vóór 1994 zijn gebouwd, is asbest toegepast. Ook is het toegepast in allerlei gebruiksartikelen (bijvoorbeeld isolatiedekens en handschoenen). Ondanks het verbod op het gebruik van asbest worden nog steeds nieuwe producten met asbest geïmporteerd en oude producten bewerkt, (opnieuw) toegepast en verhandeld. Tot slot is asbesthoudend materiaal in het verleden gebruikt als verhardingsmateriaal in wegen.

Asbest vormt een gevaar voor de gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan asbestvezels ernstige risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. Inademing van asbestvezels kan longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Bekijk het Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit en de rapportage meting kolenslakken en straalgrit

Meld asbest

Stuit u op een (nieuw) product met asbest, maak daar dan melding van bij de ILT. U gebruikt daarvoor het formulier 'Melding asbest'.

Themagerichte inspecties

De ILT voert, naast doorlopende taken ten aanzien van meldingen, themagerichte inspecties uit bij organisaties die op de een of andere manier met asbest te maken hebben, zoals opdrachtgevers, handelaren, opdrachtnemers en stortplaatsen. Tijdens die inspecties gaat de ILT bijvoorbeeld na of (onderhouds)werkzaamheden aan objecten (treinen, schepen installaties) die vóór 1994 zijn gebouwd volgens de voorschriften worden verricht. Daarnaast kijkt de ILT of bedrijven nog voorraden van asbesthoudende producten hebben. In 2016 ligt de nadruk van de inspecties op bedrijven in de voedingsindustrie met installaties die gebouwd zijn vóór 1994. 

ILT onderzoekt steeds nieuwe thema's en bedrijven

De ILT blijft themagerichte inspecties uitvoeren. Vanaf medio 2016 richt ze zich op andere dan de genoemde sectoren en thema’s.

De ILT kan sancties opleggen

Bij overtreding van de regelgeving kunnen ILT-inspecteurs zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden. Ze zijn bevoegd zelfstandig een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen. Inspecteurs die ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn, kunnen een proces-verbaal opmaken en doorsturen naar het Openbaar Ministerie. Voor sommige overtredingen kan de ILT een zogeheten bestuurlijke strafbeschikking milieu opleggen.