Financiële zekerheid afvaltransport

Voordat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een kennisgeving kan afgeven, moet u een financiële zekerheid stellen. Dit kan een bankgarantie zijn of een deposito. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden de financiële zekerheid moet voldoen, hoe u de hoogte ervan kunt bepalen en hoe u de bankgarantie of het deposito terugvraagt.

Voorwaarden financiële zekerheid

 • De bankgarantie is geldig tot en met het moment dat de laatste verklaring van verwerking is afgegeven.
 • Er mag geen opzegmogelijkheid in de bankgarantie zijn vermeld en geen einddatum.
 • De naam van de kennisgever voor wiens verplichtingen de financiële zekerheid wordt gesteld moet zijn aangegeven. Dit mag ook een door de bank ondertekende bijlage zijn.

U kunt een bankgarantie stellen voor 1 kennisgeving. De bankgarantie wordt dan gekoppeld aan de kennisgeving en het kennisgevingsnummer staat in de bankgarantie.

Wilt u meerdere kennisgevingen aan de bankgarantie koppelen? Maak dan gebruik van een algemene bankgarantie. De hoogte van de algemene bankgarantie moet wel toereikend zijn voor alle kennisgevingen.

Onderaan deze webpagina, bij Documenten, vindt u voorbeelden van bankgaranties in het Nederlands en Engels.

Deposito

U kunt ook de financiële zekerheid storten op de rekening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een deposito.
De bankgegevens:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
ING-Bank N.V.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL33 INGB 0705 0007 61
T.n.v. Min. IenW IBI ILT Overige ontv.
Onder vermelding van 'borgstellingen EVOA-kennisgevingnummer NL………

Hoogte van de financiële zekerheid

U kunt de regelhulp borgtool gebruiken bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid.

Staat de Bazel- of OESO-code van de afvalstof die u wilt overbrengen genoemd in Bijlage 1 van de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen? Dan geldt per ton over te brengen afvalstoffen een vast bedrag voor de verwerking en een vast tarief voor de kosten van opslag en transport. De kennisgever moet bij het indienen van de kennisgeving vermelden wat de lengte is van het transport, voor het bepalen van de transportkosten.

Valt een afvalstof niet onder Bijlage I van de regeling en doet de kennisgever een verzoek tot verlaging van de financiële zekerheid (artikel 3, derde lid)? Dan wordt een berekening gemaakt op grond van de kosten van verwerking door een derde verwerker en het tarief voor de kosten van de opslag en van transport.

Valt een afvalstof niet onder Bijlage I van de regeling en doet de kennisgever een verzoek tot verlaging van de financiële zekerheid (artikel 3, 3e lid)? Dan wordt ook een berekening gemaakt op grond van de kosten van verwerking door een derde verwerker en het tarief voor de kosten van de opslag en van transport.

Wordt de afvalstof niet genoemd in Bijlage 1 van de Regeling en doet de kennisgever geen verzoek tot borgverlaging? Dan geldt voor het berekenen van de financiële zekerheid: 450 euro per ton over te brengen afvalstoffen.

In alle gevallen moet het bedrag van de financiële zekerheid voldoende hoog zijn om alle afvalstoffen te dekken die op enig moment in overbrenging zijn. Een overbrenging begint bij de aanvang van een transport en eindigt als voor de afvalstoffen van dat transport een verklaring van verwerking door de ILT is ontvangen.

Verzoek om borg te verlagen

Om voor verlaging van de borg in aanmerking te komen, kunt u een verzoek indienen bij de ILT. Bij dat verzoek doet u een opgave van:

 • De kosten van verwerking door een verwerker. Hieronder vallen ook de eventuele kosten van voorlopige handelingen. Bij de opgave stuurt u een offerte of prijslijst mee die afkomstig is van een partij die niet betrokken is bij de kennisgeving. De offerte of prijslijst moet inclusief BTW zijn.
 • De transportafstand (lengte van het traject tussen de vertreklocatie en de inrichting van ontvangst).

Voor de kosten van opslag hoeft geen opgave te worden gedaan en ook geen alternatieve offerte of prijslijst te worden overgelegd. Voor de kosten van transport is een opgave van de lengte van het traject voldoende. Ook hiervoor geldt een vast tarief.

Bankgarantie of deposito terugvragen

Is uw EVOA-vergunning afgehandeld, of om andere redenen niet meer nodig? En zijn van alle aangemelde transporten de verwerkingsverklaringen ontvangen door de ILT? Dan kunt u de ILT vragen om de bankgarantie te retourneren aan de bank of het deposito terug te storten. U vraagt dit schriftelijk aan, per e-mail of per post.

Stuur uw e-mail naar: evoa.financieel@ilent.nl

Of stuur een brief naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
afdeling EVOA
Postbus 24062
3502 MB Utrecht

Een bankgarantie wordt altijd aan de bank teruggestuurd, nooit aan de kennisgever.

Wat zet u in het retourverzoek?

In het retourverzoek voor uw bankgarantie vermeldt u de volgende informatie:

 • Reden van het retourverzoek.
 • Het kenmerk van de bankgarantie.
 • De naam van de bank die de bankgarantie heeft opgesteld.
 • De bedrijfsnaam waarop de bankgarantie gesteld is.
 • Voor welke kennisgeving(en) de garantie van toepassing is.
 • De hoogte van het bedrag.
 • Het aantal aangemelde transporten (inclusief ingetrokken transporten).

In het retourverzoek voor uw deposito vermeldt u de volgende informatie:

 • De reden van het terugstortverzoek.
 • Naam, IBAN-rekeningnummer en overige bankgegevens van begunstigde (naam en volledig adres) waarop het deposito moet worden teruggestort.
 • Het KvK-nummer van het bedrijf.
 • De BTW-code van het bedrijf.
 • De stortgegevens van destijds (datum, voor welk bedrijf en welk(e) kennisgevingsnummer(s).
 • Het aantal aangemelde transporten.
 • De BIC code of WIFTBIC code.