Procedure kennisgeving

U heeft aan de hand van de regelhulp bepaald dat u een kennisgeving nodig heeft voor het vervoeren van afvalstoffen. Lees meer over de kennisgevingsprocedure.

Waar begint het afvaltransport?

U vraagt een EVOA-kennisgeving aan bij de autoriteit van het land waar het afvaltransport start. Als het startpunt bijvoorbeeld België is, dan dient u de kennisgeving in bij de Belgische autoriteit.

Is het startpunt Nederland? Dan vraagt u een kennisgeving aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Adressen bevoegde autoriteiten

Bij de uitvoering van de EVOA zijn veel partijen betrokken. Op de website van de Europese Commissie vindt u een overzicht met alle 'competent authorities' van EU-lidstaten. Op de website van het Verdrag van Bazel vindt u een overzicht met de bevoegde autoriteiten onder het Verdrag van Bazel.

Taal van de kennisgeving

Elke betrokken bevoegde autoriteit mag zelf bepalen in welke taal u de kennisgeving en informatie of documentatie moet aanleveren. Nederland accepteert de talen Nederlands, Engels en Duits.

Bekijk het overzicht van de Europese Unie voor welke talen andere lidstaten accepteren.

Verplichte bijlagen bij kennisgeving

U moet altijd de volgende bijlagen bij een kennisgeving aanleveren:

Financiële zekerheid

Voor een kennisgeving heeft u financiële zekerheid nodig. Daarvoor kunt u een algemene of een specifieke bankgarantie regelen. Een algemene bankgarantie geldt voor meerdere kennisgevingen. In een specifieke bankgarantie staat het kennisgevingsnummer van het transport vermeld.

Lees meer over de voorwaarden voor een bankgarantie bij een EVOA-kennisgeving. U vindt daar ook voorbeelden van een bankgarantie. U kunt de hoogte van het bedrag voor de bankgarantie bepalen met de Borgtool voor financiële zekerheid.

Contract tussen kennisgever en ontvanger

U moet als kennisgever een contract met de ontvangende partij aanleveren. De ILT heeft modelcontracten die u hiervoor kunt gebruiken. In bijlage 2 van de Handreiking indienen kennisgeving leest u meer over het contract. Op de pagina Voorbeelden van verplichte bijlagen bij kennisgeving vindt u modelcontracten.

Informatie over afvalstof, route en transporteurs

U geeft informatie over:

  • herkomst en samenstelling van de afvalstof (bijlage 4 van de Handreiking Indienen kennisgeving);
  • verwerking van de afvalstof (bijlage 5 van de Handreiking);
  • route van het transport en informatie over de transporteurs (bijlage 3 van de Handreiking).

Daarnaast zijn de volgende bijlagen verplicht in bepaalde situaties:

  • machtiging (vak 1), als de producent in vak 9 en de kennisgever in vak 1 verschillend zijn;
  • lijst vervoerders (vak 8), als er meer dan 1 vervoerder is;
  • bewijs VGI (vak 3), als de verwerker de status Vooraf Goedgekeurde Inrichting (VGI) heeft;
  • IPPC-verklaring (vak 10), als de afvalverwerkingsinrichting onder de Europese richtlijn valt voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn).

Onderdeel I van de Handreiking Indienen kennisgeving geeft verdere uitleg over de hierboven genoemde vakken.

Aanleveren bijlagen bij gebruik DNA-regelhulp

Bij het indienen van kennisgevingen via de DNA-regelhulp kunt u de bijlagen van de kennisgeving (zoals het getekende kennisgevingsdocument, het vervoersdocument, de samenstelling, de verwerking, de herkomst en het contract) uploaden en verzenden via het EVOA-bijlagen uploadformulier. Of u stuurt ze per e-mail aan: DNA-EVOA@ilent.nl.

Stuur de bijlagen als pdf-bestanden, met per type bijlage 1 pdf-bestand.

Het is uw eigen verantwoording om bij alle betrokken autoriteiten na te gaan, of men instemt met een digitaal kennisgevingsdocument. Zo niet, dan moet u het origineel na zenden.

Let op: een originele bankgarantie moet u altijd per post aan de ILT sturen, naar:

   Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
   Vergunningverlening leefomgeving en scheepvaart
   Leefomgeving afvalstoffen (EVOA)
   Graadt van Roggenweg 500
   3531 AH Utrecht
   Nederland

Beoordelen ingediende kennisgeving

De betrokken autoriteiten beoordelen de kennisgeving die u heeft ingediend. Zij informeren u ook over de stand van zaken. Wanneer dat nodig is, stellen de autoriteiten nog aanvullende vragen. Dit hele proces kan 3 tot 4 maanden duren.

Land van verzending informeert andere landen

Het land van verzending informeert alle andere landen die u op het kennisgevingsdocument heeft aangegeven in vak 15. Het land van bestemming stuurt een ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten in de landen van doorvoer kunnen binnen 30 dagen na afgifte van de ontvangstbevestiging bezwaar maken. Doen zij dit niet binnen 30 dagen, dan wordt dit gezien als een stilzwijgende toestemming.

Pas als u toestemming van alle betrokkenen autoriteiten heeft ontvangen, kunt u het afval over de grens transporteren.