Handreiking indienen kennisgeving EVOA

De Handreiking ‘Indienen kennisgeving’ is gemaakt om aan te geven aan welke eisen een kennisgeving moet voldoen. Het doel is dat u de procedure zo snel mogelijk kunt doorlopen.

De ILT controleert uw kennisgeving allereerst op volledigheid. Dit betekent dat alle documenten en bijlagen bij de aanvraag aanwezig moeten zijn. Uiteraard moeten de documenten ook voldoen aan bijlage II van  Verordening (EG)1013/2006. Als aan de vereisten is voldaan, gaat het kennisgevingsdossier naar de autoriteit van bestemming en eventueel de autoriteit(en) van doorvoer als afvaltransporten ook door diverse landen plaatsvinden.

Hierna vindt de inhoudelijke beoordeling van het dossier plaats. Als er informatie ontbreekt, niet duidelijk of onjuist is, ontvangt de kennisgever een verzoek om verduidelijking of om nieuwe/aanvullende gegevens. Als alle benodigde gegevens binnen zijn, vindt er een toetsing plaats aan het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), de Verordening, jurisprudentie en andere wet- en regelgeving.

Deze handreiking heeft 3 onderdelen: het kennisgevingsdocument, het vervoersdocument en informatie die in een bijlage kan of moet worden aangeleverd.

Voor het melden van transporten na toestemming is een aparte handreiking beschikbaar, de EVOA Handreiking Transportmeldingen.

Onderdeel I Kennisgevingsdocument

Voor het volledige vervoersdocument staat in Bijlage 1B van Verordening (EG) Nr. 1013/2006.

Onderdeel II Vervoersdocument

Onderdeel III Bijlagen

De officiële tekst van de bijlagen staan aan het slot van Verordening (EG) Nr. 1013/2006.

Bijlage II van Verordening (EG) 1013/2006, deel 1, 2, en 3 geeft aan welke informatie op het kennisgevings- en vervoersdocument of in een bijlage moet zijn opgenomen. De informatie past vaak niet op het document en kan daarom in een aparte bijlage worden vermeld. U kunt zelf ook informatie in de vorm van bijlagen toevoegen.

In dit onderdeel van de Handreiking worden 5 bijlagen behandeld. In iedere bijlage handelt over een aantal onderdelen die voor de overbrenging van de afvalstoffen van belang kunnen zijn.

NB. als u het dossier voorziet van een bijlage, vermeld daarop dan het nummer van de kennisgeving uit vak 3 van het kennisgevingsdocument.