Schiphol blijft vooralsnog binnen de normen

Schiphol overschrijdt vooralsnog niet de normen voor het maximum aantal nachtvluchten, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (emissies), geluid en de veiligheid voor de omgeving (externe veiligheid). In 4 gevallen is echter zonder geldige reden afgeweken van een vertrekroute voor de nacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betreffende luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd. Dit staat in het Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol dat op 28 augustus 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vallende nacht op luchthaven Schiphol.

Nachtvluchten

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar waren er dit eerste halfjaar circa 5% meer nachtvluchten handelsverkeer (in totaal 9.037). Op Schiphol mogen ieder gebruiksjaar niet meer dan 32.000 van dit soort vluchten plaatsvinden.

Emissies

Voor Schiphol gelden grenswaarden voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door vliegtuigen (emissies). Op basis van de berekende emissiewaarden is de verwachting dat deze stoffen in het gebruiksjaar 2023 onder de norm zullen blijven.

Geluid

Voor het vliegverkeer van en naar Schiphol gelden geluidsgrenswaarden voor de totale hoeveelheid geluid (TVG) en voor de lokale hoeveelheid geluid in een aantal vaste handhavingspunten rondom Schiphol. Halverwege het gebruiksjaar was de geluidruimte voor minder dan 50% verbruikt. Echter, bij handhavingspunt 25 is de geluidruimte voor 54% gevuld. De ILT heeft Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gewaarschuwd dat een daadwerkelijke overschrijding in combinatie met het onvoldoende volgen van de NNHS baanregels, zal leiden tot handhaving. Aan het eind van het gebruiksjaar beoordeelt de inspectie of er een overschrijding van de grenswaarden op de handhavingspunten heeft plaatsgevonden.

Gebruik hulpmotoren

Ten behoeve van de lokale luchtkwaliteit controleert de ILT de naleving van de regels uit het LVB (Luchthavenverkeerbesluit) voor het gebruik van de hulpmotoren van vliegtuigen (auxiliary power unit, APU) voor de energievoorziening op het platform. In februari meldde de ILT dat nog teveel vliegtuigen gebruikmaken van de APU. Schiphol moet op minimaal 61 vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) voorzieningen hebben aangebracht ter vervanging van het gebruik van de APU. In opdracht van de ILT heeft Schiphol samen met andere sectorpartijen een actieplan opgesteld om het APU-gebruik te verminderen. Een aantal acties uit dit actieplan heeft Schiphol inmiddels opgestart. Hierdoor zijn een aantal VOP’s nu volledig voorzien van vervangende voorzieningen. Vanaf 1 juli is de ILT gestart met steekproefcontroles op het APU-gebruik op die VOP’s.

Externe veiligheid

De externe veiligheid gaat over het risico voor omwonenden van Schiphol om te overlijden door een vliegtuigongeval. Als maat hiervoor geldt een norm voor het totale risicogewicht (TRG). In de eerste helft bedraagt de TRG 31% van de norm. De verwachting is daarom dat deze norm in het gebruiksjaar 2023 niet wordt overschreden.

Baan- en routegebruik

Voor het nachtelijk baangebruik gelden beperkingen waarvan alleen vanwege veiligheid mag worden afgeweken. Of als de minister van Infrastructuur en Waterstaat vrijstelling verleent in verband met groot onderhoud. Dit laatste gold voor de Zwanenburgbaan die van 2 januari tot en met 19 april niet in gebruik was. Tijdens deze periode vonden 3 starts vanaf en 49 landingen op de Aalsmeerbaan onder de vrijstelling van de minister plaats (en vanwege kortdurend baanonderhoud op andere banen). De ILT constateerde ook geen onrechtmatige starts of landingen op de Aalsmeerbaan en andere banen. Voor wat betreft het routegebruik is in 4 gevallen zonder geldige reden afgeweken van een vertrekroute voor de nacht. De ILT heeft de betreffende luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd.

Resultaten hele gebruiksjaar 2023

De halfjaarrapportage gaat over de periode van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023. De ILT maakt de resultaten van het toezicht over het gehele gebruiksjaar 2023 (1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023) bekend in de ‘Staat van Luchtvaart 2023’. Deze verschijnt begin 2024.