Werken in programma's

De ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. We zetten onze capaciteit in op risico’s die deze doelen bedreigen. De grootste risico’s krijgen de meeste aandacht. We kiezen daarbij voor instrumenten die het meest effectief zijn. Daarbij houden we rekening met de wereld om ons heen. Die verandert snel. We zien steeds meer digitalisering, internationalisering en nieuwe technologieën. De risico’s die we aanpakken zijn complex, veranderlijk en verschillend in aard en omvang.

Daarom organiseren we ons werk op een manier die:

 • Het mogelijk maakt om de grootste risico’s aan te pakken.
 • Maatwerk levert en de risico’s effectief aanpakt.
 • Snel aangepast kan worden als de risico’s of onze omgeving veranderen.

Werken in programma’s biedt die mogelijkheid. We bedenken welke mensen met welke middelen het beste kunnen samenwerken. Zo kunnen we de kennis, ervaring, denk- en uitvoeringskracht van de ILT flexibel inzetten.
De ILT werkt steeds meer in programma’s. Voor ons toezicht kennen we de volgende:

Programma's ILT

Afval circulair

Gericht op het voorkomen van onaanvaardbare mondiale gevolgen voor milieu en gezondheid door:

 • Onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstromen.
 • Onvoldoende hoogwaardige afvalrecycling. 
 • Het dumpen van afvalstoffen in landen met een minder ontwikkelde verwerking- en toezichtstructuur.
Cybersecurity Het doel van het programma cybersecurity is het toezicht van de ILT dusdanig in te richten dat zij in staat is om haar toezicht op de vitale aanbieders van diensten effectief uit te voeren.

Duurzame producten

Gericht op vermindering van milieu- en economische schade van producten die op de markt worden gebracht zoals elektr(on)ische apparatuur die nodeloos energie gebruiken, overmatig grondstoffen gebruiken, of waarbij gevaarlijke en (zeer) zorgwekkende stoffen gebruikt worden. 

Grond en bouwstoffen

Gericht op het veilig circulair gebruik van grond en bouwstoffen:

 • Vermindering van het wegmengen van verontreiniging in grond.
 • Vermindering van vrijkomen van verontreiniging bij gebruik van secundaire bouwstoffen.
Inspectie en certificering Gericht op adequaat functioneren van private toezichthouders of conformiteitsbeoordelingsinstanties (cbi) die een verlengstuk zijn van het publieke toezicht van de ILT op een veilige en duurzame maatschappij. 

Marktwerking taxi

Gericht op het bevorderen van eerlijk en veilig taxivervoer en het tegengaan van criminele invloeden in de taximarkt.

Minder broeikasgassen

Gericht op het zo min mogelijk vrijkomen van ozonlaag afbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen in de atmosfeer. 

Schoon schip

 Gericht op vermindering van emissies en lozingen door zeevaart, zodat de veroorzaakte milieu- en gezondheidsschade beperkt wordt.

Slim en veilig goederenvervoer over de weg

Gericht op het voorkomen van fysieke en economische schade voor de maatschappij als gevolg van schijnconstructies, overbelading en tachograaffraude in het goederenvervoer over de weg, o.a. door digitalisering en gedragsinterventies. 

Veilig en duurzaam Schiphol

 Gericht op een veilig én duurzaam Schiphol. Kijkt naar de risico’s op het gebied van vliegveiligheid, arbeidsveiligheid,  gezondheid en leefbaarheid. 

Veiligheid op het spoor Komende jaren zal het vervoer van goederen en personen op het spoor groeien. Deze toenemende drukte op het spoor kan leiden tot veiligheidsrisico's. Het programma richt zich op het behouden van het huidige hoge veiligheidsniveau voor alle railverkeer. 
Vertrouwen Gericht op het versterken van het vertrouwen tussen ILT en instituties waarmee een toezicht- of samenwerkingsrelatie bestaat. In wederzijds vertrouwen tussen instituties ligt de basis van een betere informatiepositie, betere samenwerking, betere naleving en minder risico’s op de onderdelen waarop de ILT toezicht houdt. 


De onderstaande toezichtprogramma’s zijn in ontwikkeling:

 • Brandstoffen
 • Chemische stoffen (REACH)
 • Circulaire stoffen
 • Internet toezicht
 • Verkenning markttoezicht (CE) op producten