Werken in programma's

De ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. We zetten onze capaciteit in op risico’s die deze doelen bedreigen. De grootste risico’s krijgen de meeste aandacht. We kiezen daarbij voor instrumenten die het meest effectief zijn. Daarbij houden we rekening met de wereld om ons heen. Die verandert snel. We zien steeds meer digitalisering, internationalisering en nieuwe technologieën. De risico’s die we aanpakken zijn complex, veranderlijk en verschillend in aard en omvang.

Daarom organiseren we ons werk op een manier die:

  • Het mogelijk maakt om de grootste risico’s aan te pakken.
  • Maatwerk levert en de risico’s effectief aanpakt.
  • Snel aangepast kan worden als de risico’s of onze omgeving veranderen.

Werken in programma’s biedt die mogelijkheid. We bedenken welke mensen met welke middelen het beste kunnen samenwerken. Zo kunnen we de kennis, ervaring, denk- en uitvoeringskracht van de ILT flexibel inzetten.
De ILT werkt steeds meer in programma’s. Voor ons toezicht kennen we de volgende:

Programma's ILT

Afval

Nederland wil in 2050 100% circulair zijn. Het programma richt zich op het stoppen van het weglekken van afvalstoffen uit de circulaire economie. Of het nu gaat om legale handelingen of criminele activiteiten, het is maatschappelijk ongewenst. Bedrijven en bestuurders worden aangezet beslissingen te nemen die de circulariteit bevorderen.

Grond en Bouwstoffen

Gericht op het veilig circulair gebruik van grond en bouwstoffen:

  • Vermindering van het wegmengen van verontreiniging in grond.
  • Vermindering van vrijkomen van verontreiniging bij gebruik van secundaire bouwstoffen.

Inspectie en Certificering

Gericht op adequaat functioneren van private toezichthouders of conformiteitsbeoordelingsinstanties (cbi) die een verlengstuk zijn van het publieke toezicht van de ILT op een veilige en duurzame maatschappij. 

Klimaat Het verminderen van de negatieve effecten van klimaatverandering is dé grote maatschappelijke opgave van dit moment. De nieuwe klimaatwet geeft richting aan de wijze waarop het kabinet hieraan invulling wil geven. Het programma Klimaat focust zich op een veilige en duurzame CO2 reductie op de energietransitie. Met als doel dat de beperking van de negatieve effecten van klimaatverandering veilig en duurzaam plaatsvindt.
Markttoezicht op Producten Gericht op het optimaal laten functioneren van de interne (Europese) markt waar de maatschappij op kan vertrouwen, met voor bedrijven een gelijk speelveld en voor consumenten veilige en duurzame producten. De ILT ontwikkelt zich daarvoor tot de Nederlandse markttoezichthouder op producten. Dit betekent dat het programma hiervoor een informatiegestuurde aanpak van Markttoezicht op Producten ontwikkelt, samenhangend en uniform in risicogerichtheid, uitvoering en optreden naar buiten om zo het maatschappelijk effect en vertrouwen van de maatschappij in de Europese markt te maximaliseren.
Optimalisatie Vergunningverlening

De ILT streeft naar een optimale dienst- en vergunningverlening, waarbij het aanvragen van vergunningen duidelijk, eenvoudig en efficiënt moet zijn, met een focus op het beperken van maatschappelijke risico's. Met als resultaat lagere administratieve lasten voor de ILT en aanvrager, kortere doorlooptijden en een verbeterde informatiepositie.

Samenwerken in het VTH-stelsel

Het voorkomen van milieuschade vraagt om een sterk en onafhankelijk stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dit stelsel functioneert momenteel niet optimaal. Daarom werkt de ILT, samen met andere partners in het VTH-stelsel zoals omgevingsdiensten, aan verbetering. Onder andere door het uitvoeren van VTH-onderzoeken, het verbeteren van datakwaliteit en versterken van de samenwerking met omgevingsdiensten.

Versterking Luchtvaartautoriteit

De luchtvaartsector heeft te maken met grote maatschappelijke opgaven op het gebied van leefomgeving en duurzaamheid. Mensen in Nederland willen veilig vliegen. Maar ook veilig, gezond en prettig leven in de omgeving van luchthavens. De Directie Luchtvaart (DLV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ILT als luchtvaartautoriteit zetten in een gezamenlijk programma stappen om haar rol te versterken. Het programma richt zich onder meer op de versterking van de kennis, capaciteit en zichtbaarheid van de luchtvaartautoriteit om de publieke belangen voor nu en in de toekomst goed te kunnen dienen
Veilig en Duurzaam Schiphol

 Gericht op een veilig én duurzaam Schiphol. Kijkt naar de risico’s op het gebied van vliegveiligheid, arbeidsveiligheid,  gezondheid en leefbaarheid. 

Veiligheid op het Spoor Komende jaren zal het vervoer van goederen en personen op het spoor groeien. Deze toenemende drukte op het spoor kan leiden tot veiligheidsrisico's. Het programma richt zich op het behouden van het huidige hoge veiligheidsniveau voor alle railverkeer. 
Zeer Zorgwekkende Stoffen De maatschappij vraagt om een veilige woon- en leefomgeving waarin grip en sturing is op de ontwikkeling en toepassing van chemische stoffen. In toenemende mate wordt duidelijk dat de belasting door zeer zorgwekkende stoffen van mens en milieu de toelaatbare niveaus heeft bereikt en overschrijdt. De ILT heeft zichzelf met het programma Zeer Zorgwekkende Stoffen de ambitie gesteld om de blootstelling van mens en milieu aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te verminderen.