Werkzaamheden voor derden

Woningcorporaties en haar verbonden onderneming mogen volgens de wet bepaalde werkzaamheden verrichten voor derden. Vaak zijn hier voorwaarden aan verbonden en moet u vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Toewijzen en verhuren van woningen.
 • Uitvoeren van onderhoud of aanbrengen van verbeteringen aan gebouwen en woningen.
 • Huren van gebouwen en woningen voor de werkzaamheden voor bovenstaande punten
 • Verlenen van diensten voor de bedrijfsvoering of administratie, voor zover die werkzaamheden gaan over de verhuur van woningen.

Let op:

 • De Aw kan volgens Woningwet artikel 45a, lid 3, toestemming voor maximaal 10 jaar verlenen.
 • De Aw kan volgens Btiv, artikel 52h, de verleende toestemming intrekken. Dit kan als de woningcorporatie niet meer voldoet aan de voorwaarden. En als de financiële positie zodanig verslechtert dat het niet verantwoord is om deze werkzaamheden te blijven verrichten.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Goedkeuring vereist

Er is goedkeuring vereist als u werkzaamheden uitvoert voor andere derden dan hieronder genoemd.

Geen goedkeuring vereist

Er is geen goedkeuring vereist als u:

 • Werkzaamheden uitvoert voor een andere woningcorporatie of haar dochters.
 • Werkzaamheden uitvoert voor een vereniging van eigenaren. En uw woningcorporatie een meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaren heeft.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Document en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Woningwet, art. 45 lid 7 sub a

Btiv, art. 52e lid 1 sub a 
 • Bevat de reden van de werkzaamheden.  
 • Uit de aanvraag blijkt dat de werkzaamheden plaatsvinden aan gebouwen waarin minimaal 90% van de woningen verhuurd wordt aan een sociale doelgroep. Dit is een wettelijke eis. De huur van deze woningen moet onder de huurtoeslaggrens liggen.

Overeenkomst tussen woningcorporatie en opdrachtgever

Btiv, art. 52e lid 2 en art. 52h  en/of

Btiv, art. 52e lid 2 sub b en art. 52e lid 3c  en/of

Btiv, art. 52e lid 4c

Nota van Toelichting Btiv  
 • Ondertekend door woningcorporatie en opdrachtgever.

Bestaan de werkzaamheden (ook) uit het toewijzen en verhuren van woningen in eigendom van opdrachtgever? Dan geldt voor de overeenkomst:

 • Beschrijft deze diensten.
 • Bevat geen bepaling dat de huurder een geldsom moet betalen of een andere prestatie moet leveren, als de overeenkomst door hem of op zijn verzoek geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.
 • Geeft de huurder niet het recht om het gebouw op een bepaald moment te kopen.
 • Heeft een bepaling dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de duur van de toestemming is verstreken.
 • Bevat een bepaling dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de Aw de toestemming tussentijds intrekt.

Bestaan de werkzaamheden (ook) uit het onderhouden en aanbrengen van verbeteringen? Dan geldt voor de overeenkomst:

 • Beschrijft deze diensten.
 • Laat zien dat sprake is van een maximale investering van €25.000 per woning.
 • Bevat geen boetebeding of verplichting om het pand over te nemen.
 • Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar.
 • Bevat de bepaling dat de lasthebber verplicht is om te handelen in naam van de lastgever.

Bestaan de werkzaamheden (ook) uit diensten voor de bedrijfsvoering of administratie? Dan geldt voor de overeenkomst:

 • Bevat een beschrijving van deze diensten.
 • Heeft een ontbindingsmogelijkheid.
Zie ook overzicht in de Memorie van Toelichting op pagina 25.

Verklaring van bekendmaking

Btiv, art. 52g

Rtiv, bijlage 11 of 12

Financiële ratio’s

Btiv, art. 52e lid 3 sub d

Btiv, art. 52e lid 5
 • Kengetallen uit de meest recente dPi rapportage. Het gaat om: ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit en dekkingsratio.
 • De kengetallen moeten voldoen aan de normen die Aw en WSW hebben vastgesteld.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.