Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland zijn verdeeld over 2 wetten, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land en water en de Wet luchtvaart.

Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in WVGS. Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In deze regelingen zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland.
De Wet luchtvaart wordt wat bettreft gevaarlijk stoffen verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

De volgende regelingen zijn van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen:

Wegvervoer

Spoorvervoer

Binnenvaart

Zeevaart

Het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee is geregeld in internationale wetgeving (Codes) en vastgesteld door de International Maritime Organisation (IMO). Door middel van artikel 55 tot en met 57 van het Schepenbesluit 2004 zijn deze Internationale Codes in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

  • IMDG-code voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee.
  • IBC-Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk.
  • IMSBC-Code voor het vervoer van vaste (gevaarlijke) stoffen in bulk. 
  • IGC-Code voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen
  • Reglement voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen met zeeschepen (Rvgz): voor specifieke Nederlandse bepalingen.

Luchtvaart

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht moet worden voldaan aan de regels in titel 6.5 van de Wet luchtvaart. De wet is verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Door middel van dit besluit zijn de Technische Voorschriften en Bijlage 18 van het internationale burgerluchtvaartverdrag in Nederland van toepassing.