Vervoerbare drukapparatuur (TPED)

De ILT is aangewezen als markttoezichtautoriteit voor de Europese Richtlijn 2010/35/EU betreffende vervoerbare drukapparatuur, de Transportable Pressure Equipment Directive (TPED). Dit betekent dat de ILT toezicht houdt op vervoerbare drukapparatuur, op basis van deze TPED-richtlijn.

Wat is drukapparatuur?

Drukapparaturen zijn afgesloten vaten (drukvaten) en veiligheidsappendages die onder druk staan. Veiligheidsappendages zijn onder andere overdrukventielen. Ook onderdelen die aan deze apparatuur vastzitten, horen bij de drukapparatuur. Drukapparatuur wordt ingedeeld in vervoerbare drukapparatuur en stationaire drukapparatuur. Bij vervoerbare drukapparatuur treden er (grotere) risico’s op. Bij stationaire (stilstaande) drukapparatuur is dat niet zo. Daarom zijn de eisen voor vervoerbare drukapparatuur ook strenger.

Wat is vervoerbare drukapparatuur?

Vervoerbare drukapparatuur zijn recipiënten of tanks die bepaalde gassen en gevaarlijke stoffen bevatten. Het gaat hierbij om de vervoerbare drukapparatuur die binnen deze richtlijn valt, zoals gasflessen, drukhouders, tanks, batterijvoertuigen en -wagons, MEGC’s (multiple element gas containers) en de kranen en andere onderdelen die bij deze apparatuur horen. Deze vervoerbare drukapparatuur varieert van campinggasblikken, acetyleendrukhouders tot tankwagens met koolzuurgas.

De Europese Richtlijn 2010/35/EU betreffende vervoerbare drukapparatuur (TPED) bevat regels over:

  • Marktdeelnemers die vervoerbare apparatuur in handel brengen en gebruiken.
  • De regels rondom de vervoerbare drukapparatuur. Hierbij moet ook worden voldaan aan het Accord Européen Relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ADR.
  • De aanmeldende autoriteit en de aangemelde instanties (TPED-NoBo’s).
  • Het marktoezicht rondom vervoerbare drukapparatuur.

Als nieuw gefabriceerde apparatuur aan de eisen van de TPED en het ADR voldoet, moet de fabrikant daarop een pi-markering aanbrengen. Dit doet een aangemelde instantie. Of zij houdt toezicht op het proces. De aanmeldende autoriteit meldt deze instanties aan bij de Europese Commissie. Dit gebeurt door registratie in het NANDO-systeem.

Toezicht door de ILT op vervoerbare drukapparatuur

Vanuit de Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011 en de Europese regelgeving controleert de ILT of marktdeelnemers en instanties zich aan deze regels houden.

Wat controleert de ILT?

  • Wordt er uitsluitend vervoerbare drukapparatuur in de handel gebracht, die is ontworpen, gemaakt en gedocumenteerd volgens de eisen in Richtlijn 2010/35/EU en de bijlagen van Richtlijn 2008/68/EG (ADR).
  • Zijn de juiste markeringen (onder andere pi-markering) aangebracht door de fabrikant? En was dit onder toezicht van een aangemelde instantie? De Engelse benaming van de aangemelde instantie is Notified Body (NoBo).
  • Houden de marktdeelnemers zich aan de wettelijke verplichtingen? Deze verplichtingen betreffen onder andere de conformiteitsbeoordeling, aanleg van documentatie, traceerbaarheid, productmarkering en het verstrekken van informatie aan marktautoriteiten. Marktdeelnemers zijn: fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs, eigenaars en operatoren van vervoerbare drukapparatuur.
  • En of er voor de vervoerbare drukapparatuur een conformiteitscertificaat (DoC) is afgegeven door of namens een aangemelde instantie.

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen: op het vervoer zelf, het laden/lossen en verpakken. De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet vervoer van gevaarlijke stoffen (WVGS) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs). De ILT controleert deze zaken door middel van objectinspecties langs de weg en bedrijfsinspecties. Daarnaast kan de ILT een marktdeelnemer verplichten om aan de eisen van de TPED te voldoen. De ILT kan ook besluiten om het product (vervoerbare drukapparatuur) uit de markt te (laten) nemen. Zij werkt daarbij samen met de toezichthouders uit ander EU-lidstaten.

Heeft u vragen over de algemene eisen van productwetgeving? Bekijk dan de Blue Guide van de Europese Commissie.

Aangemelde instanties TPED

In Nederland zijn de RDW Dienst Wegverkeer en LRQA Nederland de aangemelde instanties voor de TPED. Deze instanties zijn bevoegd voor de keuring van vervoerbare drukapparatuur. De ILT houdt toezicht op deze aangemelde instanties.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is wetstechnische informatie over de TPED opgenomen.