Handhavingsrapportages luchthavens

Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen binnen de vastgestelde milieunormen en milieuregels blijven. Dit om naast de groeiwens van de luchthaven en haar gebruikers de geluidbelasting/geluidhinder, de luchtverontreiniging en het veiligheidsrisico voor de omwonenden van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. De milieunormen en de milieuregels voor Schiphol vloeien voort uit de Wet luchtvaart en staan in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Daarnaast houdt de ILT toezicht op de naleving van slots in de nacht. Daarmee probeert de ILT zoveel mogelijk te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen starts of landingen in de nacht uitvoeren, zonder dat daarvoor door de slotcoördinator een start- of landingstijd (slot) is toegewezen. Het zogenoemde off-slot vliegen heeft nadelige gevolgen voor de omgeving en de milieucapaciteit van de luchthaven. Over de resultaten van de (milieu-)handhaving doet de ILT twee keer per jaar verslag aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de vorm van een handhavingsrapportage.

Ga naar de handhavingsrapportages over Schiphol (tot en met 2020) en voor de rapportages daarna naar de Staat van Schiphol.

Nationale luchthavens

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat de luchthavens en de op de luchthavens opererende luchtvaartmaatschappijen binnen de vastgestelde milieunormen en milieuregels blijven. De milieunormen en milieuregels voor de nationale luchthavens vloeien voort uit de Wet luchtvaart en staan in omzettingsregelingen/luchthavenbesluiten. Over de resultaten van de (milieu-)handhaving doet de ILT één keer per jaar verslag aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de vorm van een handhavingsrapportage.

Ga naar de handhavingsrapportages over de andere nationale luchthavens;