Organisaties in het woningcorporatiestelsel

In de woningcorporatiesector werken naast de Autoriteit woningcorporaties (Aw) verschillende organisaties. Een overzicht van belangrijke organisaties en hun verantwoordelijkheden vindt u op deze pagina.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. Meer informatie over de regelgeving van BZK rond woningcorporaties vindt u op Woningmarktbeleid.nl.  Algemene informatie over de Wet Normering Topinkomens staat op Topinkomens.nl.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Aw houdt toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als onderdeel van haar publiek toezicht. Het WSW is een private stichting. Zij zorgt ervoor dat woningcorporaties als toegelaten instellingen tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Dit doet zij door garanties te vertrekken. Daarvoor is een zekerheidsstructuur ontwikkeld met het Rijk en gemeenten als achtervangers. Daarom stelt het WSW eisen aan de financiële huishouding van een corporatie. Sinds 2019 beoordelen de Aw en de WSW risico's van corporaties op basis van een gezamenlijk beoordelingskader. Met dit beoordelingskader komen de Aw en WSW vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid tot een zelfstandig maar afgestemd oordeel. Dankzij het gezamenlijke beoordelingskader hebben woningcorporaties minder administratieve lasten en is de beoordeling effectiever en efficiënter.

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Huurders kunnen onder andere bij de Woonbond terecht bij problemen met hun woningcorporatie.

Aedes

Aedes is de koepelorganisatie van woningcorporaties. De meeste woningcorporaties zijn lid van deze organisatie. Aedes komt op voor de belangen van haar leden.

Jaarlijks publiceert Aedes de Corporatie in Perspectief (CiP). Deze publicatie geeft inzicht in volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele woningcorporaties. Dit  is gebaseerd op de gegevens die de corporaties hebben aangeleverd bij de Aw. Naast de CiP publiceert Aedes een benchmark waarmee Aedes de buitenwereld inzicht geeft in de branchebrede prestaties.

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is een beroepsvereniging. De VTW behartigt de belangen van raden van toezicht bij woningcorporaties. Ook bevordert ze de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.
Aedes en VTW hebben de Governancecode Woningcorporaties ontwikkeld. In deze code staan normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland

Corporaties moeten zich volgens de Woningwet sinds 1 juli 2015 minimaal eens per 4 jaar verantwoorden via een visitatie. Meer informatie vindt u bij Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is ook een initiatief uit de sector. Deze richt zich op kwaliteitsverbetering, vanuit het oogpunt van de huurders. Dit doet ze door onder andere de uitgifte van labels.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is een bij wet ingestelde organisatie. Zij bevordert onder andere de goede beroepsuitoefening van haar leden. Deze leden zijn registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. De accountant stelt jaarlijks assurancerapporten op en geeft accountantsverklaringen af over de jaarstukken van woningcorporaties. De accountant voert deze werkzaamheden uit op basis van controleprotocollen.