Oordeelsbrieven

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet voor elke corporatie jaarlijks een onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek vind u in de toezicht- of in de rechtmatigheidsbrief.

Toezichtbrieven

De Aw maakt de risicogerichte beoordeling openbaar in de zogeheten toezichtbrief. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw).

De beoordelingen vinden verspreid over het jaar plaats. De Aw betrekt de informatie die op dat moment beschikbaar is in het onderzoek.

Bekijk het overzicht van recente toezichtbrieven van de Aw.

Rechtmatigheidbrieven

Alle woningcorporaties ontvangen elk jaar vóór 1 december van de Aw de beoordeling of over het daaraan voorafgaande verslagjaar is voldaan aan de eisen van de staatssteunregeling (zoals bepaald in artikel 48, achtste lid van de Woningwet). In  deze rechtmatigheidbrieven worden – voor zover van toepassing – de uitkomsten neergelegd van de beoordeling of is voldaan aan de eisen van volgende onderwerpen:

  • Passend toewijzen
  • De huursombenadering
  • Wet Normering Topinkomens (WNT)
  • Toetsing verlicht regime
  • Overcompensatie
  • Periodieke beoordeling aflossingen op interne (start)lening
  • Naleving van specifieke wettelijke bepalingen (hoofdstuk 5.1, dVi 2021)

Bekijk het overzicht van recente rechtmatigheidbrieven van de Aw.

Governance inspectiebrieven

De Aw voerde tot 1 april 2022 governance-inspecties uit. De beoordeling van de governance maakt inmiddels onderdeel uit van de risicogerichte beoordeling door de Aw van een corporatie. De uitkomst van deze beoordeling vindt u in de toezichtbrief.

Bekijk het overzicht van eerdere governance inspectiebrieven.

Heeft u vragen over een van de bovenstaande oordeelsbrieven van een corporatie? Neem dan contact op met de Aw.