WNT-analyse 2016

Deze notitie bevat informatie over de bezoldiging en ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties. Ook wordt ingegaan op de mate waarin normen worden overschreden die er zijn krachtens de sinds 1 januari 2013 geldende Wet Normering Topinkomens (WNT) en de krachtens deze wet gestelde sectorale normen voor woningcorporaties.