Wet- en regelgeving

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangewezen als bevoegde autoriteit van Nederland om uitvoering te geven aan de taken die voortkomen uit Verordening (EU) nr. 2018/1139 en de verordeningen die zijn vastgesteld krachtens deze verordening.

Deze taken zijn onder andere het toezien op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, luchtvaartproducten, luchtvaartonderdelen en uitrustingsstukken en de goedkeuring van organisaties en personeel. De eisen ten aanzien van de opleiding en bevoegdheden van onderhoudstechnici zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1321/2014. In de Regeling bijzondere bevoegdverklaringen luchtwaardigheid staan de nationale regels voor personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan luchtvaartuigen. Deze regels gelden voor onderhoud aan zweefvliegtuigen, ballonnen, Annex I luchtvaartuigen en de hieraan gerelateerde luchtvaartproducten, luchtvaartonderdelen en uitrustingsstukken.