Oekraïne en Rusland - ILT-toezicht op sancties tegen Rusland

De sancties tegen Rusland raken het werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook de humanitaire gevolgen door de oorlog in Oekraïne vragen extra aandacht van de inspectie. De ILT maakt capaciteit vrij om het toezicht op de sanctienaleving goed vorm te geven, met name op terreinen waar de ILT regulier toezicht houdt. Hierbij werkt de inspectie intensief samen met de Douane, de Maritieme en Luchtvaartpolitie en het Openbaar Ministerie.

Toezicht op sancties

Op basis van de sanctiewetgeving is de ILT aangewezen als een van de toezichthouders. Dit gebeurt deels binnen het reguliere toezicht van de inspectie. Het gaat onder meer om het toezicht op de luchtruimsluiting voor Russische vliegtuigen en alertheid tijdens reguliere lucht- en scheepvaartinspecties. Verder kijkt de ILT of eigenaren van schepen of vliegtuigen of goederen op de sanctielijst staan. Dat gebeurt onder regie van de douane, die primair verantwoordelijk is voor het toezicht op exportsancties.

Intensief toezicht scheepvaart

De ILT gaat op het gebied van scheepvaart intensiever toezicht houden op de naleving van de sanctiemaatregelen. Dit toezicht richt zich naast controles in Nederlandse havens ook op het transport van goederen naar Rusland door schepen die wereldwijd onder de Nederlandse vlag varen, maar niet in Nederland komen. Ook houdt de ILT, samen met onder andere de Douane, toezicht op lading met gevaarlijke stoffen die op de Rotterdamse terminals moeten blijven staan omdat ze niet door kunnen naar Rusland.

Intensief toezicht luchtvaart

Inspecteurs luchtvaart doen een onderzoek bij alle luchtvaartbedrijven die onder het toezicht van de ILT vallen. Hiermee kijkt de ILT of hun activiteiten mogelijk strijdig zijn met de sanctiemaatregelen. Dit kan leiden tot een bedrijfsbezoek voor nader onderzoek. Bij vermoedens van mogelijk strafbare feiten draagt de ILT de casus over aan de Luchtvaartpolitie.

Overig toezicht

De ILT heeft in het toezicht op drinkwaterbedrijven extra gekeken naar die inspanningen op het gebied van cybersecurity. De waakzaamheid is verhoogd en beveiligingsvereisten zijn waar mogelijk aangescherpt.

Wegtransport en busvervoer

De ILT komt ook in aanraking met de humanitaire gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dit is met name het geval binnen het busvervoer van vluchtelingen en wegtransport van hulpgoederen. Op deze webpagina's staat welke uitzonderingen gelden op de Europese wet- en regelgeving voor humanitair vervoer, bijvoorbeeld als het gaat om benodigde vergunningen.
Door de oorlog kunnen Oekraïense en andere chauffeurs niet altijd voldoen aan de arbeids- en rusttijden en regels voor terugkeer naar het thuisland om hun documenten of vergunningen aan te vragen. De inspecteurs van de ILT beoordelen de individuele situaties en handelen waar mogelijk flexibel. Vanzelfsprekend mag de veiligheid op de weg daarbij niet in het geding komen.

Keuze tot intensiveren

De ILT kiest voor intensief toezicht op de sancties zodat het effect van de maatregelen het grootst is. Dit betekent dat de ILT enkele reguliere toezichtstaken op het gebied van luchtvaart en scheepvaart tijdelijk beperkter uitvoert.

Ga terug naar landingspagina

Oekraïne en Rusland