Oekraïne en Rusland - Luchtvaart

De sancties tegen de Russische luchtvaart hebben ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven in de luchtvaart. Zo is het leveren van goederen, technologie en diensten voor de Russische luchtvaart verboden. 

De sancties die Nederland tegen Rusland neemt, zijn onder meer gebaseerd op EU-verordeningen 2022/328 en 2022/334. Een deel van deze sancties gaat over de luchtvaart.

Luchtruimsluiting

De meest bekende sanctie is het sluiten van het luchtruim voor Russische luchtvaartuigen: Russische luchtvaartmaatschappijen, in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen, en niet in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen die eigendom zijn van of gecharterd worden door, of anderszins onder controle staan van Russische natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of organen wordt verboden te landen in, of op te stijgen van, het grondgebied van de Europese Unie, dan wel over dat grondgebied te vliegen.

Verboden

Naast de luchtruimsluiting gelden meer maatregelen tegen Rusland die gevolgen kunnen hebben voor (de werkzaamheden van) Nederlandse bedrijven in de luchtvaart. 

De maatregelen gelden voor goederen, diensten en technologieën die geschikt zijn voor de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie. Dit zijn verboden voor:

  • Uitvoer 
  • Onderhoudsdiensten
  • Verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten 
  • Verstrekking van verzekerings- en herverzekeringsdiensten 
  • Verstrekking van financieringsmiddelen en financiële bijstand 

Deze verboden gelden in Nederland, op de BES-eilanden, en voor Nederlanders in het buitenland.

Toezicht door de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een toezichthoudende taak op de eerste 3 verboden. Handhaving ligt bij het Openbaar Ministerie. De ILT onderzoekt de naleving van de sancties met een vragenlijst (questionnaire) bij erkende bedrijven in de luchtvaart in Nederland. Verder controleert de ILT in samenwerking met de Douane lading met gevaarlijke stoffen op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht-Aachen Airport.

Wees alert 

Nederlandse bedrijven moeten alert omgaan met de sancties, en voorkomen dat producten en diensten geleverd worden aan of ten behoeve van de Russische luchtvaart. Als bedrijven zich niet houden aan deze verboden, dan is dat een overtreding (als dit niet met opzet gebeurt). Of een misdrijf (als dit wel met opzet gebeurt). Let op: ook als u niet zeker weet of goederen, technologie en diensten naar de Russische luchtvaart gaan, kan u strafbaar zijn. 

Meer informatie

De ontwikkelingen gaan snel. Daarom adviseert de ILT luchtvaartbedrijven de kanalen van de EU en de EASA in de gaten te houden. Zie bijvoorbeeld de uitgebreide Q&A op de website van de EASA. De ILT informeert bedrijven die onder haar toezicht staan actief. Twijfelt u ergens over? Stel uw vraag aan de ILT via Contact.

De Nederlandse Sanctiewet en luchtvaart

De Nederlandse Sanctiewet 1977 biedt de Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, de mogelijkheid om op grond van internationale regelgeving en afspraken nadere regels te stellen met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme (art 2 Sanctiewet 1977). Deze regels kunnen, onder meer, de luchtvaart betreffen (art. 3 lid 1 Sanctiewet). 

Ga terug naar landingspagina

Oekraïne en Rusland