Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Op grond van artikel 8.73 van de Wet luchtvaart dient door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport elk jaar een verslag te worden uitgebracht over de in de Wet luchtvaart en de Omzettingsregeling vastgelegde milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer. Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten door de exploitant en de gebruikers van RTHA over de periode van een gebruiksjaar. Voor RTHA geldt als gebruiksjaar, de periode van 1 november in enig jaar tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar.

In deze handhavingsrapportage wordt verslag gedaan over het gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016).