Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015

Op grond van artikel 8.73 van de Wet luchtvaart moet door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport elk jaar een verslag worden uitgebracht over de in de Wet luchtvaart en de Omzettingsregeling vastgelegde milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer. Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten door de exploitant en de gebruikers van RTHA over de periode van een gebruiksjaar.