Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2015

Op grond van artikel 8.73 van de Wet luchtvaart moet de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport elk jaar een verslag uitbrengen over de in de Wet luchtvaart en de Omzettingsregeling vastgelegde milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer. In deze handhavingsrapportage wordt verslag gedaan over het gebruiksjaar 2015 (1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015).

Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten door de exploitant en de gebruikers van Maastricht Aachen Airport (MAA) over de periode van een gebruiksjaar. Voor MAA geldt als gebruiksjaar, de periode van 1 november in enig jaar tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar.