Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde 2015-2016

Op grond van artikel 8.73 van de Wet luchtvaart moet door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport elk jaar een verslag te worden uitgebracht over de in de Wet luchtvaart en de Omzettingsregeling vastgelegde milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer.

Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met betrekking tot de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten door de exploitant en de gebruikers over de periode van een gebruiksjaar. Voor Groningen Airport Eelde (GAE) geldt als gebruiksjaar, de periode van 1 april in enig jaar tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar.

In deze handhavingsrapportage wordt verslag gedaan over het gebruiksjaar 2015/2016 (1 april 2015 tot en met 31 maart 2016).