Ontwikkelingen rondom legionella

Op deze pagina leest u meer over de ontwikkelingen rondom legionella en het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zwembadbranche en ILT bespreken resultaten van controles

In 2019 is een analyse uitgevoerd op de resultaten van de controles bij de zwembaden in 2018. De resultaten van 205 controles zijn geanalyseerd en vastgelegd in een rapport waarin tot in detail de gebreken zijn beschreven. Dat rapport is besproken met de branches.

Een belangrijk punt van onderzoek was het verschil in controlesystematiek die de ILT toepast en de inspecties die worden uitgevoerd door de branche zelf bij zwembaden met een zogenoemd keurmerk. Stichting zwembadkeur verleent het keurmerk aan zwembaden die het wettelijk kader als ondergrens hanteren en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen goed scoren.

Alle deelnemers aan het overleg waren unaniem van mening dat het ieders verantwoordelijkheid is om na denken over wat anders kan. Verder heeft het overleg geresulteerd in afspraken om gezamenlijke controles uit te voeren om wederzijds begrip te krijgen voor de uitvoering van het toezicht. En om gezamenlijk te werken aan een situatie waarbij de naleving van de wet- en regelgeving door de zwembaden op een hoger niveau komt.

Audits bij zorginstellingen naar opvolging normoverschrijdingen

De doelgroep zorginstellingen is verantwoordelijk voor 70% van het totaal aan normoverschrijdingen die jaarlijks bij de ILT wordt gemeld. Veel zorginstellingen hebben regelmatig te maken met normoverschrijdingen en zelfs na herbemonstering blijft de legionellabacterie in te hoge concentraties aanwezig. Dit kan er op duiden dat de beheersmaatregelen niet worden uitgevoerdĀ conform het beheersplan of dat de installatie niet volgens de regels (NEN 1006) is aangelegd.

Alle meldingen worden geanalyseerd en vervolgens worden locaties geselecteerd waar regelmatig normoverschrijdingen plaatsvinden. Het doel van de audits is de organisatie zodanig door te lichten dat de gebreken aan het licht komen die de oorzaak zijn van de normoverschrijdingen.

Als vervolgens onvoldoende aandacht wordt besteed aan het opsporen van de bron van besmetting bestaat de kans op herhaaldelijke besmettingen. De adviseur van de instelling is in staat om de bron van de besmetting op te sporen en vervolgens maatregelen voor te stellen om herhaalde normoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Het is belangrijk dat de organisatie de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk heeft vastgelegd en hier aantoonbaar naar handelt. Met de audits wil de ILT borgen dat het gehele proces van legionellapreventie zorgvuldig wordt uitgevoerd.