Verificatie gewicht containers

Op 1 juli 2016 is de nieuwe SOLAS wetgeving met betrekking tot de Verified Gross Mass (VGM) voor containers van kracht geworden. Handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bestaat uit controles aan boord van buitenlandse schepen tijdens Port State Control inspecties en controles aan boord van Nederlandse schepen tijdens Flag State Control inspecties. In beide gevallen vinden de controles plaats tijdens de reguliere inspecties of na incidenten waarbij containers betrokken zijn.

Handhaving door de ILT richt zich uitsluitend op beladen containers bestemd voor vervoer over zee. Bij Port State Control inspecties beperkt de controle zich in principe tot de ladingdocumenten en een eventuele deficiency wanneer blijkt dat er containers zijn geladen waarvan de VGM niet in de ladingdocumenten is terug te vinden. Bij incidenten, zoals verloren containers of scheefgezakte container stacks, kan dieper op de lading papieren en de procedures aan boord over ladinginformatie en VGM worden ingegaan.

Voor Flag State Control inspecties op Nederlandse schepen geldt hetzelfde. In dit geval kunnen echter ook procedures tussen reders en verladers bekeken worden, waarbij Circular 1475 leidend is. Deze circular is opgenomen in de Regeling veiligheid zeeschepen en zodoende een bindende beleidsregel op Nederlandse vlag schepen.

ILT controleert of de kapitein containers waarvan de VGM niet is aangeleverd, of waarvan de kapitein of terminal de VGM niet alsnog heeft bepaald, bijvoorbeeld door een (gecertificeerde) weging, niet aan boord heeft genomen.

Recognised Organisations kunnen tijdens de statutaire certificering van Nederlandse schepen voor ISM eventueel controleren of reders bepaalde VGM gerelateerde procedures hebben geïmplementeerd. Dit is echter geen verplichting.

Het land waar een container beladen wordt, bepaalt de toegestane bereken- en/of weegmethode voor het bepalen van de VGM van deze container. Nederland heeft de methode voor berekening van de VGM door verladers, inclusief maximale afwijkingspercentages, opgenomen in de Regeling veiligheid zeeschepen (RVZ 44 a & b).

De eerste 3 maanden na 1 juli 2016 hanteerde Nederland IMO circular 1548. Dit betekent een praktische en pragmatische aanpak en coulance ingeval er sprake is van deficiencies op doorvoer containers. Deze kunnen immers vóór 1 juli 2016 het logistieke proces zijn ingegaan. Uiteraard moet de belading veilig zijn voor vertrek.

Aangezien de nieuwe regelgeving zich grotendeels richt tot verladers, maar de gevolgen van tekortkomingen tijdens inspecties aan boord voor rekening van de kapitein/reder komen zijn afspraken tussen reders en verladers van groot belang. IMO circular 1475 vermeldt expliciet de verantwoordelijkheid van de commerciële partijen.