Hoogwaterveiligheid

Het toezicht op de primaire waterkeringen is sinds 1 januari 2017 een wettelijke taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het toezicht op de primaire waterkeringen bestaat uit:

  • Toezicht op de beoordeling van de primaire waterkeringen, aan de hand van de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. De eerste beoordelingsronde loopt tot 2023 en eindigt met de rapportage door de ILT van het landelijk veiligheidsbeeld aan de minister.
  • Toezicht op de zorgplicht van de waterkeringbeheerders voor de primaire waterkeringen zoals deze in de Waterwet is verwoord.

Daarnaast is de ILT sinds 2017 belast met het toezicht op de toetsing aan de wettelijke veiligheidsnormen van de regionale keringen die in beheer zijn bij het Rijk (Rijkswaterstaat). Het toezicht loopt naar verwachting door tot medio 2019.

De verschillende taken worden op deze website beschreven. Waar mogelijk zijn documenten toegevoegd met nadere informatie over dit toezicht. De resultaten van de 3 genoemde vormen van toezicht worden op deze website geplaatst.