Hoogwaterveiligheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de primaire waterkeringen. Deze keringen beschermen het land tegen overstromingen waarbij dodelijke slachtoffers kunnen vallen of grote economische schade volgt.

De overstroming kan komen vanuit de zee, grote rivieren en grote meren. Primaire waterkeringen zijn dijken, stormvloedkeringen, dammen en duinen. Daar horen ook de bouwwerken bij die er onderdeel van zijn, zoals gemalen, sluizen, damwanden en kademuren.

Beheer van waterkeringen

Met het toezicht draagt de ILT bij aan het in stand houden van de primaire waterkeringen door de beheerders van die keringen. Dit zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat. De ILT bewaakt en versterkt het stelsel hoogwaterveiligheid en de taak van de beheerders daarin, met als doel overstromingen te voorkomen.

De ILT houdt toezicht door bijvoorbeeld het controleren van beoordelingsrapportages van keringbeheerders, (thema)inspecties en besturingstoezicht. Daarnaast houdt de ILT toezicht op de regionale keringen die in beheer zijn bij het Rijk (Rijkswaterstaat). 

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Volgens de Omgevingswet omvat het toezicht van de ILT de zorg voor de waterveiligheid. Het toezicht is daarmee ruim gesteld. De manier waarop de ILT de komende jaren toezicht houdt op hoogwaterveiligheid vindt u in de Toezichtstrategie Hoogwaterveiligheid (2024-2029).