Wet- en regelgeving IMDG

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheids- en milieurisico's met zich mee. Daarom is het aan strenge regels onderworpen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over land en water in Nederland is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Voor het vervoer over zee is de IMDG-code - een verplichtende code van de International Maritime Organisation - geïmplementeerd. Specifieke Nederlandse bepalingen zijn opgenomen in het Reglement voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen met zeeschepen (Rvgz).

Een praktische uitwerking van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee is op te delen in de volgende onderwerpen:

  • Classificatie van gevaarlijke stoffen en vervoersvoorschriften
  • Eisen aan verpakking van gevaarlijke stoffen
  • Eisen aan belading van zeecontainers en voertuigen
  • Eisen aan vervoer van gevaarlijke stoffen per zeeschip

International Maritime Dangerous Goods Code

De IMDG-code wordt net als andere regelgeving rond gevaarlijke stoffen elke 2 jaar herzien.