Verpakken en verpakkingsinstructies

Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden vervoerd als ze op een geschikte en veilige manier zijn verpakt. Het ADR heeft hiervoor verpakkingsinstructies. Daarin staat aangegeven welke verpakkingen gebruikt mogen worden voor de verschillende stoffen. De verpakkingen moeten getest en goedgekeurd zijn.

Verpakkingsgroepen

De meeste stoffen (uitgezonderd de klassen 1, 2, 5.2, 6.2 en 7) zijn ingedeeld in verpakkingsgroepen. Er zijn 3 verpakkingsgroepen:

 • Verpakkingsgroep I voor zeer gevaarlijke stoffen.
 • Verpakkingsgroep II voor gevaarlijke stoffen.
 • Verpakkingsgroep III voor minder gevaarlijke stoffen.

Een verpakking geschikt voor verpakkingsgroep I moet sterker zijn en heeft zwaardere keuringseisen dan een verpakking voor stoffen van verpakkingsgroep II, enzovoorts.

Verpakkingsinstructies

In kolom 8 van de stoffenlijst staat aangegeven volgens welke verpakkingsinstructie de stof verpakt moet worden. De verpakkingsinstructie geeft aan welke typen verpakkingen gebruikt mogen worden en wat de maximale vulinhoud is. Daarnaast kunnen er voor specifieke stoffen bijzondere bepalingen gelden. Deze zijn aangegeven in kolom 9.

Er zijn verpakkingsinstructies voor de diverse typen verpakkingen, die met een code worden aangegeven. We onderscheiden verpakkingen (P..), IBC’s (IBC..), grote verpakkingen (LP..) en licht metalen verpakkingen (R..). Als er bij een UN-nummer geen code staat mag de stof niet in de betreffende verpakking worden vervoerd.

Goedgekeurde verpakkingen

Verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden getest en worden voorzien van een UN-keurmerk. Deze keuringen moeten worden uitgevoerd door een erkende instantie. Na de keuring wordt in een testrapport het kenmerk toegewezen. Dit kenmerk moet op de verpakking staan. Het kenmerk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Verpakkingssymbool van de Verenigde Naties (UN).
 • Type verpakking.
 • Code die is samengesteld uit 2 delen:
  • Een letter die aangeeft voor welke verpakkingsgroep de verpakking is beproefd: X voor verpakkingsgroepen I, II en III, Y voor verpakkingsgroepen II en III, Z voor verpakkingsgroep III.
  • De relatieve dichtheid, afgerond op 1 symbool. Dit geldt alleen voor verpakkingen zonder binnenverpakking die zijn beproefd voor vloeistoffen met een relatieve dichtheid hoger dan 1,2 een letter S als de verpakking bestemd is voor vaste stoffen of binnenverpakkingen. Als de verpakking bestemd is voor vloeistoffen en een hydraulische proefpersing heeft doorstaan, de aanduiding van de beproevingsdruk in kPa.
 • Jaar van fabricage (op verpakkingen van het type 1H en 3H staat ook de maand vermeld, in letters of met een symbool).
 • Symbool van het land waar de verpakking is gekeurd.
 • Registratienummer en de naam of het merkteken van de fabrikant.

Gereconditioneerde verpakkingen

Beschadigde verpakkingen moeten hersteld en opnieuw gekeurd worden om opnieuw gebruikt te kunnen worden voor gevaarlijke stoffen. Dit heet reconditionering. Als een verpakking opnieuw wordt goedgekeurd moet dit in het kenmerk worden weergegeven. In de code is het registratienummer en de naam of merkteken van de fabrikant verwijderd en de volgende informatie toegevoegd:

 • Symbool van het land waar de verpakking is gekeurd.
 • Naam of het merkteken van het bedrijf dat de verpakking heeft gereconditioneerd.
 • Jaar van reconditionering en de letter R. Als de verpakking een dichtheidsbeproeving heeft doorstaan, wordt ook de letter L aangebracht.

Bergingsverpakkingen

Beschadigde, defecte of lekkende verpakkingen en verpakkingen die niet aan de voorschriften voldoen mogen worden vervoerd in een bergingsverpakking. Er moet wel aan een aantal eisen worden voldaan:

 • Bergingsverpakkingen worden gebruikt voor het vervoer met als einddoel het terugwinnen of vernietigen van de vrijgekomen stof of verpakking.
 • Men moet maatregelen nemen tegen buitensporig bewegen van de beschadigde of lekkende colli in de bergingsverpakking. Als de bergingsverpakking vloeistoffen bevat, moet een hoeveelheid absorberend materiaal worden toegevoegd om de aanwezigheid van vrije vloeistof uit te sluiten.
 • Er moeten geschikte maatregelen worden genomen om te garanderen dat er geen gevaarlijke drukverhoging plaatsvindt.
 • Het vervoersdocument moet na de omschrijving van de goederen het woord 'BERGINGSVERPAKKING' bevatten.