Infoblad 1000 punten tabel

Voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stukgoed kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 1000-punten regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen van het ADR uit, vandaar dat we ook wel spreken over een beperkte vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoed, dit zijn verpakkingen zoals cilinders, grote verpakkingen en IBC’s. De vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en losgestort vervoer). Dit wordt geregeld in sectie 1.1.3.6 van het ADR.

De hoeveelheid valt binnen het maximum

Het transport moet onder andere aan de volgende voorschriften voldoen:

Omschrijving

ADR
deel, hoofdstuk, sectie

Gebruik goedgekeurde verpakking met UN-kenmerk 4 + 6
Juiste etikettering en kenmerking 5.1 + 5.2

Vervoerdocument: De algemene informatie over de gevaarlijke stof

5.4.1.1.1

Vervoerdocument: Per vervoerscategorie moet de totale hoeveelheid en de berekende waarde van de gevaarlijke stoffen worden vermeld 5.4.1.1.1f
Een brandblusser van tenminste 2 kg poeder voor de brandbaarheidsklassen A, B en C 8.1.4.2

Voorschriften voor de bemanning:

Bewustwordingscursus voor elk lid van de bemanning 1.3 / 8.2.3
Verbod op het openen van colli 8.3.3 en 7.5.7.5
Rookverbod 8.3.5 en 7.5.9
Voorschriften met betrekking tot laden, lossen en behandeling 7.5

Verbod gebruik draagbare verlichtings-apparaten met metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken

8.3.4

Aanvullende voorschriften:

Verbod vervoer in kleine containers 7.2.4 V5
Eisen vervoer onder gecontroleerde temperaturen 7.2.4 V8 / 8.5 S4
Voldoende ventilatie voor voertuigen of containers bij bepaalde gassen klasse 2 7.5.11 CV36
Verbod op vuur en open vlam en het toezicht op voertuigen bij het vervoer en laden en lossen van ontplofbare stoffen en voorwerpen (klasse 1) 8.5 S1 (3) en (6)
Gebruik draagbare lampen bij voertuigen die stoffen/voorwerpen van klasse 2 vervoeren 8.5 S2 (1)
Bijzondere bepalingen voor radioactieve stoffen 8.5 S5
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot levens- en genotsmiddelen en voer voor dieren 7.5.4/7.5.11 CV28

De hoeveelheid overschrijdt het maximum 

Komen de vervoerde hoeveelheden in een transporteenheid boven de hieronder gestelde maxima uit? Dan kunt u geen gebruik maken van deze beperkte vrijstelling en gelden alle relevante bepalingen van het ADR.

Indeling vervoerscategorie

In kolom 15 van tabel A hoofdstuk 3.2 ADR staat per UN-nummer aangegeven onder welke vervoerscategorie de stof is ingedeeld. Hier leest u wat de maximale hoeveelheid is per vervoerscategorie. 

Vervoerscategorie 0

Stoffen of voorwerpen

 • Klasse 1: 1.1 A, 1.1 L, 1.2 L, 1.3 L en UN 0190
 • Klasse 3: UN 3343
 • Klasse 4.2: stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I
 • Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 en 3399
 • Klasse 5.1: UN 2426
 • Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 en 3294
 • Klasse 6.2: UN 2814, 2900 en 3549
 • Klasse 7: UN 2912 tot en met 2919, 2977, 2978 en 3321 tot en met 3333
 • Klasse 8: UN 2215 (MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN)
 • Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 en 3432. Ook voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten, en ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat. Met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld.

Vervoerscategorie 1

Hoogst toelaatbare hoeveelheid per transporteenheid: 20.

Stoffen of voorwerpen

Stoffen en voorwerpen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I en niet onder vervoerscategorie 0 vallen. Ook stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

 • Klasse 1: 1.1 B tot en met 1.1 Ja, 1.2 B tot en met 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J en 1.5 Da
 • Klasse 2: groepen T, TCa, TO, TF, TOCa en TFC
 • Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC
 • Chemische stoffen onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505
 • Klasse 4.1: UN 3221 tot en met 3224, 3231 tot en met 3240, 3533 en 3534
 • Klasse 5.2: UN 3101 tot en met 3104 en 3111 tot en met 3120

Vervoerscategorie 2

Hoogst toelaatbare hoeveelheid per transporteenheid: 333.

Stoffen of voorwerpen

Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep II en die niet onder vervoerscategorie 0, 1 of 4 vallen, alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

 • Klasse 1: 1.4 B tot en met 1.4 G en 1.6 N
 • Klasse 2: groep F
 • Spuitbussen: groep F
 • Chemische stoffen onder druk: UN 3501
 • Klasse 4.1: UN 3225 tot en met 3230, 3531 en 3532
 • Klasse 4.3: UN 3292
 • Klasse 5.1: UN 3356
 • Klasse 5.2: UN 3105 tot en met 3110
 • Klasse 6.1: UN 1700, 2016 en 2017 en stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III
 • Klasse 6.2: UN 3291
 • Klasse 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 en 3536

Vervoerscategorie 3

Hoogst toelaatbare hoeveelheid per transporteenheid: 1.000.

Stoffen of voorwerpen

Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III en die niet onder vervoerscategorie 0, 2 of 4 vallen. Ook stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

 • Klasse 2: Groepen A en O
 • Spuitbussen: groepen A en O
 • Chemische stoffen onder druk: UN 3500
 • Klasse 3: UN 3473
 • Klasse 4.3: UN 3476
 • Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506
 • Klasse 9: UN 2990 en 3072

Vervoerscategorie 4

Hoogst toelaatbare hoeveelheid per transporteenheid: Onbeperkt.

 • Klasse 1: 1.4 S
 • Klasse 2: UN 3537, 3538 en 3539
 • Klasse 3: UN 3540
 • Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 en 3541
 • Klasse 4.2: UN 1361, 1362 van verpakkingsgroep III en UN 3542
 • Klasse 4.3: UN 3543,
 • Klasse 5.1: UN 3544
 • Klasse 5.2: UN 3545
 • Klasse 6.1: UN 3546
 • Klasse 7: UN 2908, 2909, 2910 en 2911
 • Klasse 8: UN 3547
 • Klasse 9: UN 3268, 3499, 3508, 3509 en 3548 
 • Ook ongereinigde lege verpakkingen, die gevaarlijke goederen hebben bevat. Met uitzondering van die welke onder de vervoerscategorie 0 vallen.

ª Voor de UN-nummers 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017 is de hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid 50 kilogram.

Eenheden

Onder hoogst toelaatbare hoeveelheden wordt verstaan:

 • Voor voorwerpen, de totale massa in kilogrammen van de voorwerpen zonder hun verpakking. Voor voorwerpen van klasse 1, netto massa van de ontplofbare stof in kilogram. Voor gevaarlijke stoffen in machines en uitrustingen, zoals omschreven in deze Bijlage, de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen in kilogram of liter.
 • Voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen, de netto massa in kilogrammen.
 • Voor vloeistoffen, de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen in liters.
 • Voor gecomprimeerde gassen, geadsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk, de waterinhoud van de houder in liters.

Berekening aantal punten

Als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd die onder verschillende vervoerscategoriën vallen moet het aantal punten worden berekend. De hoeveelheid gevaarlijke stof moet worden vermenigvuldigd met de volgende factor, het totaal mag dan niet boven de 1000 punten uitkomen.

Berekening aantal punten
Vervoerscategorie1 ª Maal 50 ª
Vervoerscategorie 2 Maal 3
Vervoerscategorie 3 Maal 1
Vervoerscategorie 4 Maal 0

ª De volgende UN-nummers hebben een vermenigvuldigingsfactor van 20: 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017