Geluidsoverlast luchtvaart

De luchtvaart in Nederland veroorzaakt geluid. Dit luchtvaartgeluid moet binnen vastgelegde grenzen blijven. Dit zijn de geluidsnormen en hierin staat wat wel en niet een acceptabel geluidniveau is. Met wetten en regels controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het luchtvaartgeluid binnen de grenzen van de geluidsnormen blijft. Pas als zo’n grens of regel wordt overschreden, is er sprake van een wettelijke overtreding.

Wilt u een geluidklacht indienen?

Als u last heeft van luchtvaartgeluid, kunt u een klacht indienen. Houd er wel rekening mee, dat het voor de luchtvaart niet verboden is om geluid te maken. Er kan pas worden ingegrepen als de geluidnorm wordt overschreden.

De ILT onderzoekt ook geluidhinderklachten van de luchtvaart. Dit doet zij als er een sterke aanwijzing is dat de hinder wordt veroorzaakt door de overtreding van een wettelijk voorschrift. Dit geldt alleen voor deze luchthavens:

  • Schiphol
  • Rotterdam The Hague Airport
  • Maastricht Aachen Airport
  • Groningen Airport Eelde
  • Lelystad Airport

Uit uw contact met de eerste klachteninstantie blijkt of er mogelijk sprake is van de overtreding van een wettelijk voorschrift. In dat geval kunt u uw geluidhinderklacht melden bij de ILT via het vragenformulier. Let op: U kunt geluidhinderklachten alleen bij de ILT indienen als u deze eerst meldt bij de eerste klachteninstantie. Op de website van Rijksoverheid vindt u bij elke klachteninstantie u terecht kunt.

Geluidhinderklachten door recreatief luchtverkeer op grote afstand van een luchthaven kan de ILT niet onderzoeken. Wel kan de inspectie het klachtenonderzoek overdragen aan de luchtvaartpolitie. 

Rol Inspectie Leefomgeving en Transport

De ILT controleert of luchtvaartorganisaties zich houden aan de geluidsregels in de luchtvaart. Dit toezicht is om het overtreden van geluidsregels te voorkomen. Als de geluidsregels toch worden overtreden, grijpt de ILT in. Dit noemen we handhaving.

Wat doet de ILT met uw geluidklacht?

U meldt uw geluidsklacht bij de ILT met het vragenformulier. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging hiervan. Daarna gaat de ILT uw klacht onderzoeken. De ILT probeert binnen 5 werkdagen een eerste reactie op uw klacht te geven. Dat kan zijn:

  • De ILT heeft uw klacht onderzocht, maar kon geen overtreding vaststellen.
  • De ILT heeft uw klacht onderzocht en heeft een overtreding vastgesteld. Zij gaat hiertegen optreden.
  • De ILT heeft meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken.
  • De ILT heeft meer informatie nodig om uw klacht te kunnen onderzoeken, bijvoorbeeld de dag en het tijdstip waarop u hinder ondervond.
  • De ILT draagt uw klacht over aan een ander bevoegd gezag, omdat de klacht niet het werkterrein is van de ILT.

De ILT houdt u via de e-mail op de hoogte van de afhandeling van uw klacht. Alleen in bijzondere situaties is telefonisch contact mogelijk.

Geluidhinder door vlieghoogte

Het te laag vliegen is geen overtreding van geluidhinderwetgeving maar van luchtvaartveiligheidswetgeving. In zo’n geval kan er alleen tegen het te laag vliegen worden opgetreden en niet tegen de veroorzaakte geluidhinder. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Luchtvaartpolitie (strafrechtelijk) of de ILT (bestuursrechtelijk).

Stelt men vast dat het vliegtuig op of boven de minimum vlieghoogte vloog? Dan voldoet het aan de luchtverkeersregels en zijn hier geen gevolgen aan verbonden.

Wet- en regelgeving luchtvaartgeluid

Meer informatie over de wet- en regelgeving voor luchtvaartgeluid vindt u op de website van Rijksoverheid.