Bestuurlijke boete

Op deze pagina vindt u uitleg over de gang van zaken bij een bestuurlijke boete. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking.

Hoe gaat dat, een boete?

U krijgt een boete wanneer een toezichthouder één of meer overtredingen constateert. De toezichthouder maakt dan een boeterapport op met onder andere de overtreding(en) die u volgens de toezichthouder heeft begaan. De toezichthouder kan ook uw verklaring opnemen in het boeterapport. Het boeterapport wordt met de bewijsstukken naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gestuurd. De toezichthouder gaat niet over de hoogte van het boetebedrag.

Bepaling wel of geen boete

De ILT beoordeelt het boeterapport en stelt vast of de overtreding bewezen is. De boete wordt berekend aan de hand van boetenormbedragen. U ontvangt een schriftelijke kennisgeving van het voornemen om u een boete op te leggen. U kunt hier binnen twee weken op reageren om uw zienswijze (reactie) geven. De ILT beoordeelt uw zienswijze. Daarna ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen boete krijgt en hoe hoog die is. Wanneer u een boete krijgt, ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een acceptgiro. Lees hieronder hoe u kunt betalen.

U kunt bezwaar maken bij de ILT

Tegen de boetebeschikking kunt u binnen 6 weken bezwaar maken na de datum van verzending van de boetebeschikking. Stuur het bezwaarschrift naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/Scheepvaart Bureau Bestuurlijke Boete
Juridische Zaken
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

In het bezwaarschrift zet u:

 • De naam en het adres van de indiener. Dat is de persoon die bezwaar maakt.
 • Een omschrijving van de boetebeschikking waartegen u bezwaar maakt Vermeld altijd de datum en het zaaknummer.
 • De gronden (redenen) van uw bezwaar.
 • Een handtekening en de datum en plaats van de ondertekening.

Dit stuurt u mee met het bezwaarschrift:

 • Een machtinging voor de gemachtigde, als het bewaar wordt ingediend door een gemachtigde. 
 • Een kopie van de boetebeschikking en andere relevante stukken die op de zaak betrekking hebben.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan is het mogelijk dat het niet in behandeling wordt genomen.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

U ontvangt een ontvangstbevestiging van het Bureau Bestuurlijke Boete. U kunt gebruik maken van het recht om te worden gehoord, dat is niet verplicht. Bij de ontvangstbevestiging zit een antwoordformulier waarop u kunt aangeven of u een hoorzitting wenst. Het formulier moet u binnen 2 weken terugsturen naar de Juridische Zaken van het Bureau Bestuurlijke Boete, zie het adres hierboven. U ontvangt dan een uitnodiging voor de hoorzitting. Wenst u geen hoorzitting, dan ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift.

Beslissing op uw bezwaarschrift

U ontvangt de beslissing op uw bezwaarschrift meestal binnen 12 weken na de laatste dag dat u een bezwaarschrift kon indienen. Wanneer een hoorzitting heeft plaatsgevonden, wordt ook het verslag van de hoorzitting meegestuurd. Heeft een gemachtigde namens u bezwaar gemaakt, dan ontvangt deze gemachtigde de beslissing.

U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat de rechtbank waar u beroep kunt aantekenen. Beroep aantekenen moet binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op uw bezwaar aan u bekend is gemaakt (de termijn gaat lopen vanaf de dag na verzending). Voor het aantekenen van beroep moet griffierecht betaald worden aan de rechtbank.

In het beroepschrift zet u:

 • De naam en het adres van de indiener. Dat is de persoon die beroep aantekent).
 • Een omschrijving van de beslissing van uw bezwaarschrift waartegen u beroep aantekent.
 • De gronden (redenen) van uw beroep.
 • Een handtekening en de datum en plaats van de ondertekening

Dit stuurt u mee met het beroepschrift:

 • Een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift.

Voldoet het beroepschrift niet aan deze eisen, dan is het mogelijk dat de rechtbank het niet in behandeling neemt.

Let op: U moet de boete altijd betalen binnen de voorgeschreven termijn. Ook als u bezwaar of beroep heeft aangetekend. Wanneer blijkt dat de boete onrechte is opgelegd, dan krijgt u de boete met de wettelijke rente terugbetaald.

Betaling

Zorg ervoor dat de betaling vóór de vervaldatum op de acceptgiro is bijgeschreven op de rekening van het CJIB. Houd rekening met de verwerkingstijd van uw bank of giro. Maak voor de betaling bij voorkeur gebruik de acceptgiro. Betaalt u op een andere wijze, vermeld dan altijd het CJIB-nummer, dat rechts bovenaan op de acceptgiro staat. Als de betaling niet op de vervaldatum bij het CJIB is ontvangen, dan krijgt u een aanmaning. Het boetebedrag wordt dan verhoogd met de kosten van de aanmaning. Is de betaling na de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn ontvangen, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld. Het mogelijke recht op betaling in termijnen, vervalt dan. Het totale resterende bedrag van de boete is dan direct opeisbaar. De deurwaarderskosten zijn voor uw rekening.

Vragen over de betaling

Vragen over de betaling van de bestuurlijke boete kunt u stellen aan:

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Afdeling Bestuurlijke Boetes Postbus 1136
8900 CC Leeuwarden

Telefoonnummer: 058 - 234 20 75
Fax: 058 - 234 23 50

Vragen over de betalingsregeling

Onder bepaalde voorwaarden is een betalingsregeling mogelijk. De voorwaarden staan in het document: ‘Betalingsregeling bestuurlijke boete’.

Klachten over de ILT

De ILT voert taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Wanneer u een klacht heeft over een feitelijke handelwijze, een gedraging van een of enkele medewerker(s) of wanneer u meent onheus te zijn behandeld kunt u een klacht indienen. De ILT beoordeelt de klacht en informeert de klager daarover.

De klacht kunt u sturen naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Juridische Zaken/Klacht
Antwoordnummer 10541
2501 WB Den Haag

Bevoegdheden toezichthouders

Onder andere de Politie, de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Haven Amsterdam en de ILT houden toezicht op wetgeving en controleren of u zich aan de wet houdt. Om inspecties goed uit te kunnen voeren, hebben de toezichthouders bepaalde bevoegdheden. Zo kunnen de toezichthouders onder andere inzage eisen in:

 • Identiteitsdocumenten
 • Werktijdregistraties
 • Administratieve gegevens
 • Loonadministraties en andere documenten.

Ook zijn de toezichthouders bevoegd om gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) te kopiëren. Daarnaast hebben zij onder meer de bevoegdheid om documenten, voorwerpen en monsters mee te nemen, verpakkingen te openen en foto’s te maken.