EASA Regelgeving

Het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) doet voorstellen voor wet- en regelgeving die vervolgens als Europese richtlijn of verordening voor alle lidstaten gelden en publiceert deze op haar website.

Competent authority

In het kader van de Europese regelgeving voor de luchtvaart is de ILT voor Nederland de bevoegde autoriteit (Competent Authority). De KIWA voert in opdracht van de ILT gedeelten van het aan de inspectie opgedragen takenpakket uit.

Vragen over de invoering van de Europese regelgeving en over (vervanging van) brevetten voor de kleine luchtvaart liggen weer op het terrein van de ILT. Ook voor vragen relevant voor opleidingsinstellingen, beheerders van simulatoren, luchtvaartmedische instanties of personen, examinatoren en luchtvaartmaatschappijen kunt u terecht bij de ILT.

Luchtvaartuigen waarop EU-regelgeving niet van toepassing is

EU-regelgeving is niet van toepassing op luchtvaartuigen zoals gedefinieerd in Annex I van de Basic Regulation (EU 2018/1139). Deze Annex I noemt ondermeer amateurbouw-luchtvaartuigen, microlights en historische luchtvaartuigen. Ook sluit de Basic Regulation in artikel 2 lid 3 luchtvaartuigen uit die gebruikt worden voor militaire, politie, douane of vergelijkbare doelen.

Relatie regels Europa en EASA

Europese Richtlijnen en Verordeningen zorgen voor steeds meer sectoren voor een level playing field. Richtlijnen moeten door lidstaten in de eigen nationale wetgeving worden geïmplementeerd. Verordeningen hoeven niet te worden ‘vertaald’ naar de landssituatie, maar zijn overal in de EU direct van toepassing. Dit geldt ook voor de luchtvaart waar de Basisverordening (Basic Regulation) de Nederlandse Wet luchtvaart grotendeels vervangt. De in de Basic Regulation bepaalde kaders worden uitgewerkt in zijn de zogenoemde ‘Implementing Rules’, de Verordeningen.

Richtlijnen EASA

EASA geeft zogenoemde Acceptable Means of Compliance (AMC) en Guidance Material (GM) uit. Dit zijn richtlijnen voor het implementeren van de regelgeving. Anders dan bij de Europese regels, zijn AMC’s en GM’s alleen in de Engelse taal opgesteld. De EASA stelt deze AMC’s en GM’s in overleg met lidstaten en de sector vast. Ze zijn niet bindend, maar de ILT beveelt ze wel aan. Voldoet men aan een AMC, dan wordt voldaan aan de regelgeving. Bij afwijking van de AMC moet de aanvrager in Nederland bij de ILT altijd vooraf aantonen dat het veiligheidsniveau minimaal gelijkwaardig is. Er is dan sprake van een alternatieve AMC.

Geconsolideerde tekst

Ten gunste van de sector publiceert EASA alle relevante regelgeving in de vorm van verordeningen en stapelt wijzigingsverordeningen daar als het ware bovenop. Daarbij streeft EASA ernaar de gehele, gewijzigde tekst zo snel mogelijk in geconsolideerde en daarmee beter toegankelijker vorm op haar website aan te bieden.

Ontheffing van (tijdelijk) niet voldoen aan de regelgeving

Als onder urgente onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet voldaan kan worden aan de Europese luchtvaartregelgeving die valt onder de basisverordening (EU) 2018/1139, kunt u een verzoek tot ontheffing indienen. In het aanvraagformulier vindt u welke informatie u moet insturen en hoe het verdere proces verloopt.