Erkenningverlening en toezicht op erkenning vervoer gevaarlijke stoffen

Alleen erkende bedrijven mogen bepaalde handelingen uitvoeren als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, spoor, binnenwateren en IMSBC-code). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt of een bedrijf een erkenning krijgt. En houdt toezicht na het verlenen van de erkenning.

Erkende instanties mogen bijvoorbeeld verpakkingen of tankcontainers keuren en certificeren. Aan welke regels een bedrijf moet voldoen om erkenning te krijgen, staat in de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. De ILT bepaalt op basis van deze regeling of een bedrijf erkenning krijgt en houdt toezicht op bedrijven met erkenning. 

Hoe vraagt u erkenning aan?

Om een erkenning aan te vragen voor uw bedrijf, vult u het formulier Aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke stoffen in. Dit formulier gebruikt u ook als u nu al een erkenning heeft en een wijziging wilt doorgeven. Of als de erkenning binnenkort afloopt. U moet dan een nieuwe erkenning aanvragen.

Controle en beoordeling

Als u het formulier heeft ingevuld, controleert de ILT uw aanvraag. Dit doet de ILT op 2 manieren:

 • Een ontvankelijkheidstoets

  De ILT kijkt of u het formulier goed heeft ingevuld. Ook kijkt de ILT of u de juiste documenten heeft meegestuurd. Als dat niet zo is, dan krijgt u de kans om de documenten aan te vullen.
 • Beoordeling van de aanvraag

  De ILT beoordeelt de inhoud van de aanvraag. Tijdens de beoordeling kan de ILT een eerste onderzoek uitvoeren. Dat eerste onderzoek heet ook wel een initiële audit. Daarbij beoordeelt de ILT of uw bedrijfsprocessen en -systemen voldoen aan de voorwaarden van de Regeling.

Tijdens de eerste audit zal de ILT documenten beoordelen, steekproeven nemen, medewerkers interviewen en vragen stellen over de bedrijfsprocessen. Zo nodig wordt het bedrijf bezocht. De ILT maakt een rapport op van de audit.

Soms blijkt uit de beoordeling dat het bedrijf niet voldoet aan de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen. In het auditrapport staat wat er nog niet in orde is. U moet dit dan oplossen. Terwijl u dat doet, is de aanvraagprocedure stopgezet. Als u de aanpassingen op tijd aanlevert, gaat de procedure verder. De ILT beoordeelt dan de aangepaste documenten. 

Wel of geen erkenning

Na de eerste audit, zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Verlening van erkenning

  U krijgt erkenning. De ILT stuurt u een definitief rapport en een beschikking van de erkenning.
 2. Geen verlening van een erkenning

  U krijgt geen erkenning. De ILT stuurt u dan een definitief rapport en een afwijzende beschikking waarin dit besluit wordt toegelicht.

Toezicht

Nadat uw bedrijf erkenning heeft gekregen, houdt de ILT toezicht om te zien of u zich aan de regels houdt. 

Er zijn 2 toezichtsmomenten:

 1. Binnen 1 jaar nadat u erkenning heeft gekregen voert de ILT een eerste toezichtsaudit uit. Dat is een controle. Daarbij bekijkt de ILT of uw bedrijf de erkende handelingen goed uitvoert.
 2. Hierna voert de ILT toezichtsaudits uit in een cyclus van maximaal 4 jaar.

Bij klachten of meldingen over uw bedrijf kan de ILT extra onderzoek uitvoeren. Dit extra onderzoek vindt dan plaats los van de normale toezichtsaudit.

Toezichtsaudit

De toezichtsaudit bestaat uit dezelfde stappen als de initiële audit. Tijdens de toezichtsaudit kijkt de ILT hoe uw bedrijf de erkende handelingen in de praktijk uitvoert. Ook houdt de ILT steekproeven. Deze steekproeven kunnen aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden.

Uitkomst toezichtsaudit

Afhankelijk van de resultaten van de toezichtsaudit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 • Geen bijzonderheden

  Als er geen bijzonderheden zijn, of alleen kleine afwijkingen, behoudt u uw erkenning.
 • 1 of meerdere tekortkomingen

  Als de ILT tekortkomingen vaststelt, kan dat zorgen voor een veiligheidsrisico. U moet dan een plan maken om de tekortkomingen op te lossen. De ILT controleert of u dat heeft gedaan. Zijn de tekortkomingen opgelost? Dan behoudt u de erkenning.

Heeft u de tekortkomingen niet opgelost? Dan zijn er 3 opties:

 1. De ILT gaat met u in gesprek over het oplossen van de tekortkomingen.
 2. De ILT schorst uw erkenning. Dat betekent dat uw erkenning tijdelijk wordt ingenomen tot u de tekortkomingen heeft opgelost.
 3. De ILT trekt uw erkenning in. 

Als de ILT uw erkenning schorst of intrekt, krijgt u daar bericht van. De ILT legt dan ook uit waarom ze dat besluit genomen heeft. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.