Ontwikkelingen in veiligheid buisleidingen

Doorwerking Bevb in bestemmingsplannen (mei 2020)

Naar aanleiding van signalen dat buisleidingen niet altijd op juiste wijze in bestemmingsplannen zouden zijn opgenomen, is de ILT in 2017 gestart met een onderzoek naar doorwerking van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in bestemmingsplannen. Het betreft een indicatief onderzoek op 10 locaties met buisleidingen van 3 buisleiding-exploitanten, verdeeld over 16 bestemmingsplannen. De toezichtstaak op het gebied van ruimtelijke ordening in gemeentelijke bestemmingsplannen ligt bij de provincie. Daarom heeft de ILT het indicatief onderzoek aangeboden aan het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Buisleidingen overige stoffen op orde

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde.

Zie factsheet Facts toezicht op QRA’s en Sanering Overige stoffenleidingen, art. 7 en 17 Bevb, 10 augustus 2017

Meer incidentmeldingen buisleidingen in 2015 (aug 2016)

In 2015 hebben buisleidingexploitanten 173 incidentmeldingen gedaan. Eén daarvan valt in de categorie ernstig incident. Tien meldingen vallen in de categorie overige incidenten mét schade en 162 betreffen overige incidenten zonder schade. In 2014 deden de exploitanten in deze categorieën respectievelijk 1, 8 en 136 meldingen.

Het aantal KLIC-meldingen in 2015 was 80.850. KLIC-meldingen zijn aankondigingen van met name graafwerkzaamheden. Daarbij vergeleken is het aantal meldingen van incidenten gering.

Voldaan aan meldplicht

Alle exploitanten van buisleidingen die onder de werking van het Besluit externe veiligheid buisleidingen vallen hebben voldaan aan de verplichting om jaarlijks aan de minister het aantal incidenten te melden De meldingen zijn ontvangen van 37 verschillende exploitanten: 23 met uitsluitend olie- en/of gas-leidingen en 14 met leidingen voor overige stoffen, waarvan vier in combinatie met olie en/of gas.

Werkzaamheden in directe nabijheid leiding

Werkzaamheden in de directe omgeving van de leiding blijken nog steeds de belangrijkste oorzaak voor incidenten. Voordat machinale graafwerkzaamheden mogen aanvangen, moet eerst een KLIC-melding worden gedaan bij het Kadaster. Het aantal KLIC-meldingen in de nabijheid van ondergrondse buisleidingen is in 2015 met ruim negen % gedaald tot 80.850. Het aantal “gelegen” KLIC-meldingen (d.w.z. werkzaamheden boven of nabij de leiding) is gestegen tot 50.935 en bedraagt nu 63% van het totaal. In 2014 was dit nog 56%.

Geen verschuivingen in oorzaken

In hun jaarlijkse meldingsrapportage geven de exploitanten aan wat naar hun mening de hoofdoorzaak is van incidenten. Als belangrijkste oorzaak voor 2015 geldt “Geen KLIC-melding” (44%). Dat houdt in dat er verzuimd is een aankondiging te doen van graafwerkzaamheden. Daarna volgt “Communicatiefout” (21%). Hierbij kun je denken aan een misverstand tussen een buisleidingexploitant en de bestuurder van een graafmachine. Tenslotte is “Onzorgvuldig graven” verantwoordelijk voor 18% van de incidenten. Gezamenlijk zijn deze drie oorzaken dus verantwoordelijk voor 83% van de incidenten. In 2014 was dat 84%.    

Veiligheidsknelpunten oliebuisleidingen opgelost (maart 2015)

De veiligheidsknelpunten bij oliebuisleidingen in Nederland zijn opgelost. De exploitanten hebben maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid rond deze leidingen voldoet aan de wettelijke eisen.
Tot deze conclusie komt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in maart 2015 na controle op de naleving van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Dit Bevb werd in 2011 van kracht en het beschrijft de norm voor de veiligheid van buisleidingen. Zie Informatieblad Veiligheidsknelpunten oliebuisleidingen opgelost

Grotere veiligheid langs buisleidingen (mei 2014)

De sanering van knelpunten bij gasleidingen is onder controle. Bij nagenoeg alle knelpunten zijn de wettelijk voorgeschreven maatregelen vóór 1-1-2014 genomen. In enkele gevallen is de afronding van de sanering vertraagd, onder meer omdat de medewerking van derden en de daarmee samenhangende afstemming meer tijd vergt. Bekijk de factsheet Grotere veiligheid langs buisleidingen

Lichte daling aantal ongewone voorvallen 2013 (mei 2014)

Vergeleken met de twee voorgaande rapportagejaren zet de lichte daling van het aantal bijna-incidenten bij buisleidingen door. Anticiperend op hun rapportageplicht gingen dit jaar vrijwel alle beheerders van de leidingen voor ‘overige stoffen’ in op het verzoek van de ILT om inzage te geven in de gegevens. Zie de Factsheet Lichte daling bijna-incidenten Bevb 2013

Transparantie over 'bijna' incidenten basis voor verbetering veiligheid buisleidingen (juli 2013)

Alle exploitanten van buisleidingen hebben de ‘bijna incidenten’ die zij in 2012 in hun bedrijf hebben geconstateerd, gemeld en toegelicht. Ruim de helft van de 151 gerapporteerde gevallen werd veroorzaakt door onvoldoende communicatie binnen de eigen organisatie of door onduidelijke afspraken met het bedrijf dat graafwerkzaamheden in de buurt van een buisleiding ging verrichtten. Zie de Factsheet Transparantie over ‘bijna incidenten’ basis voor verbetering veiligheid buisleidingen

Twee jaar buisleidingentoezicht bevb (maart 2013)

ILT verwacht meer transparantie en volledigheid De ILT constateert dat de exploitanten in 2012 doorgaans nog een te passieve houding aannamen. De documenten waren in veel gevallen onvolledig, of onvoldoende specifiek gericht op de buisleidingen buiten de inrichting. Alle door ILT aangetroffen achterstanden werden na ontvangst van een voornemen last onder dwangsom door de betrokken exploitanten weggewerkt.
Zie de Factsheet Twee jaar buisleidingentoezicht Bevb