Buisleidingen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op exploitanten van buisleidingen voor het transport van aardolieproducten en gevaarlijke stoffen namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze taak is neergelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende regeling.

Veiligheidsbeheerssysteem

Het Besluit externe veiligheid buisleidingexploitanten verplicht exploitanten om een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) in te voeren ter voorkoming en het beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen. De twaalf elementen waaruit zo’n systeem moet zijn opgebouwd, staan in de bijlage van het besluit. De vereisten, die hierin staan beschreven, sluiten aan bij de norm NEN 3655:2015 (vervanger van de branchenorm NTA 8000:2009) voor een veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
Het besluit bevat daarnaast een aantal aanvullende eisen. Zo moeten bijvoorbeeld plaatsgebonden risico (PR 10-6)-knelpunten binnen drie jaar zijn gesaneerd.

Werkingssfeer

Het besluit is 2011 ingegaan voor buisleidingen voor aardolieproducten en aardgas. Voor de chemieleidingen is dat in 2014 gebeurd. De leidingen die onder dit besluit vallen, liggen buiten inrichtingen in het land. Ze kunnen verdeeld worden in zogenoemde productie- en transportleidingen. De productieleidingen vallen ook onder de Mijnbouwwet. In die gevallen heeft Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) een wettelijke taak met bijbehorende bevoegdheden. Voor deze leidingen is het Bevb aanvullend voor wat betreft het borgen van de zorgplicht in het kader van de externe veiligheid. In Nederland zijn circa 45 leidingexploitanten actief.