Toezicht en handhaving biociden

De ILT ziet toe op het gebruik van biociden in de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op bij overtredingen. De ILT is niet de enige toezichthouder.

Biocidenverordening

De verordening Biocidal Products Regulation is van kracht in Nederland en alle andere Europese lidstaten. Ze is in Nederland geïmplementeerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb), het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb).

Onderverdeling toezicht

  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op consumentenproducten en biocidengebruik in de agrarische sector.
  • De Inspectie Gezondheidszorg ziet toe op biocidengebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen.
  • De waterschappen zien toe op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater.
  • Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op biocidengebruik op landlocaties van mijnondernemingen.

Straf- en herstelsancties

De ILT kan iemand die een bepaling uit de Wgb overtreedt een bestuurlijke boete opleggen. In de Rgb staan standaardboetebedragen vermeld. Voor de handel in en het gebruik van niet-toegelaten biociden legt de ILT bijvoorbeeld een boete op van € 2.500. Bij overtreding van de Wgb kan ook worden overgegaan tot strafvervolging. De ILT is ook bevoegd een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen.

EU-lijst van werkzame stoffen, producten en leveranciers

In Nederland toegelaten biociden mogen alleen op de markt worden aangeboden en verhandeld wanneer de werkzame stof, een biocideproduct waarin het is verwerkt én de leverancier van de stof of het product op de lijst van de European Chemical Agency staan. Dat heeft als consequentie dat voorraden van middelen waarvan de leverancier nog niet op die lijst voorkomt niet meer door (tussen)handelaren mogen worden verhandeld. Bestaande voorraden mogen worden opgebruikt als ze bij de eindgebruiker aanwezig zijn.

Melden van verkoop niet toegelaten en niet toegestaan gebruik van biociden

Als u ziet of vermoedt dat iemand een niet-toegelaten biocide bezit of te koop aanbiedt kunt u dit melden bij de ILT. Ook als u ziet of vermoedt dat iemand een toegelaten biocide verkeerd gebruikt kunt u dit melden. Gebruik daarvoor het formulier Melding biociden.