Soort afvalstof bepalen

De grens tussen een afvalstof en niet-afvalstof is niet altijd scherp. De Inspectie Leefomgeving en Transport hanteert de definitie van afvalstof uit de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen:

"Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zicht ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen."

Zodra er een ontdoener is, is een stof een afvalstof - totdat hij zijn status van afvalstof verliest. Twijfelt u of de over te brengen stof daadwerkelijk als een afvalstof wordt aangemerkt? Dan kunt u vóór de overbrenging een oordeel vragen aan de betrokken bevoegde autoriteit.

Rijkswaterstaat geeft meer informatie over toetsing op afval of grondstof.

Twee afvalstoffenlijsten

Voor de overbrenging van afvalstoffen kent de EVOA (EG-verordening 1013/2006) 2 afvalstoffenlijsten:

  1. de groene lijst of niet-gevaarlijke afvalstoffen (EVOA bijlage III, p. 82)
  2. de oranje lijst of gevaarlijke afvalstoffen (EVOA bijlage IV, p. 52)

Let op: de bijlagen van de EVOA worden regelmatig bijgewerkt voor mengsels. Kijk daarom altijd in de geconsolideerde versie van de EVOA.

Staat de afvalstof niet op de groene of oranje lijst? Dan noemen we de afvalstoffen 'niet ingedeeld' en geldt bijlage IV (oranje lijst).

Volgende stap in de procedure

U weet nu of de afvalstoffen op de groene lijst of oranje lijst zijn ingedeeld. De volgende stap in het bepalen van de procedure is de verwerking van de afvalstoffen: worden de afvalstoffen nuttig toegepast of verwijderd? Deze informatie vindt u op Verwerken afvalstof.