Nieuwsbrief DTO 2023 nummer 2

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuwe Easy Access Rules

EASA heeft in augustus 2023 nieuwe Easy Access Rules gepubliceerd voor Aircrew. Kijk hier voor meer informatie.

Course Completion Certificate

Op grond van internationale verplichtingen controleert Kiwa Register meer op details (basis ARA.GEN.315), met name de inhoud van een Course Completion Certificate en de eventueel noodzakelijke assessments onder Part-FCL. Al deze informatie is ondergebracht op de website van Kiwa Register. Zie de veelgestelde vragen over vergunningaanvragen van het Kiwa Register voor meer informatie. De belangrijkste wijzigingen waar het om gaat zijn verwerkt in de vragen 2 t/m 5.

Solo na examen

De ILT krijgt regelmatig de vraag of een kandidaat na het halen van het PPL, LAPL of SPL examen solo mag vliegen terwijl het brevet nog niet is ontvangen.

De kandidaat heeft het brevet nog niet ontvangen. Hierdoor mag hij of zij nog niet solo vliegen zonder aanvullende voorwaarden.

Om de vliegvaardigheden na het examen en voor ontvangst van het brevet te onderhouden kan de kandidaat:

  1. vliegen onder begeleiding van een instructeur (dual flight). Deze uren worden als “dual” geschreven, of
  2. vliegen met een soloverklaring uitgegeven door een instructeur verbonden aan de ATO of DTO die de kandidaat heeft voorgedragen voor het examen. De betreffende ATO of DTO is in voorkomend geval verantwoordelijk voor de vliegvaardigheid van de kandidaat aan wie deze solo verklaring wordt verstrekt. Het is niet toegestaan passagiers mee te nemen tijdens deze vlucht. (Basis: in Europese en nationale wet- en regelgeving zijn geen eisen gevonden die het autoriseren voor een solovlucht door een instructeur verbonden aan de ATO of DTO beperken tot een opleiding voorafgaand aan het examen; zie ook bepalingen in FCL.020 en het “Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart” artikel 11 lid k.)

Het is niet mogelijk het ILT-formulier ILT.240.08 (“Declaration for temporary permission to act as pilot with a rating or certificate”) te gebruiken voor een eerste uitgifte van het brevetdocument. Dit is ook op het formulier vermeld (basis: ARA.FCL.215 (d)).

Zodra de kandidaat het brevet heeft ontvangen mag hij of zij de brevet-bevoegdheden uitvoeren.

Opvolging bevindingen

De ILT constateert dat de kwaliteit van actieplannen naar aanleiding van bevindingen en verbeterafspraken die zijn vastgesteld tijdens audits en inspecties vaak niet aan de verwachtingen voldoet. In het informatieblad ‘Verwachtingen actieplan (plan van aanpak)’ zijn richtlijnen opgenomen voor deze actieplannen met als doel om de kwaliteit van actieplannen te verbeteren. U kunt deze richtlijnen naast ILT-bevindingen en verbeterafspraken ook toepassen op interne bevindingen. Het betreffende informatieblad kunt u hier raadplegen.

Wijziging in regelgeving

EASA heeft een wijziging van de Aircrew regelgeving in voorbereiding. Het voorstel voor wijziging kunt u hier inzien. De definitieve publicatie wordt in de loop van het jaar 2024 verwacht. Deze publicatie kan op punten wel afwijken van het huidige voorstel.

(NB: deze service betekent niet dat de ILT u informeert over alle wijzigingen in regelgeving; het is aan uw DTO om wijzigingen in relevante regelgeving te monitoren.)

Gebruik N-geregistreerde luchtvaartuigen

De ILT constateert dat er met regelmaat gebruik wordt gemaakt van N-geregistreerde luchtvaartuigen voor een EU-opleiding en dat onduidelijk is in welke mate dit is toegestaan. Het gebruik van N-geregistreerde luchtvaartuigen voor een EU-opleiding is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • het luchtvaartuig wordt onderhouden in overeenstemming met de geldende EU-voorschriften;
  • het toestel voldoet aan de voorwaarden in DTO.GEN.240;
  • de instructeur is in bezit van een geldige EU-rating en instructiebevoegdheid om het betreffende toestel als PIC te mogen vliegen;
  • het type luchtvaartuig is door de DTO gedeclareerd;
  • de lesvlucht wordt binnen de landsgrenzen uitgevoerd.

Het is niet toegestaan cursisten solo te laten vliegen op een N-geregistreerd luchtvaartuig. Voor solovluchten moet gebruik worden gemaakt van een luchtvaartuig met een EASA Bewijs van Luchtwaardigheid.

Elektrisch vliegen

In toenemende mate bestaat belangstelling voor elektrisch vliegen. De ILT constateert dat niet altijd duidelijk is hoe bestaande bevoegdheden en privileges kunnen worden uitgebreid naar een elektrische klasse of variant of hoe deze bevoegdheden moeten worden onderhouden. Net als voor verschillende varianten binnen de klasse SEP is ook voor elektrisch vliegen difference training nodig. Meer informatie over de huidige voorwaarden kunt u hier raadplegen.

Digitalisatie training records

Steeds meer maken DTO’s gebruik van onlinesystemen (zoals FlightLogger, Aviatize, en Flylogs) om syllabi, trainingsdossiers, voortgang van cursisten en gegevens van luchtvaartuigen, instructeurs en cursisten te bewaken en te beheren. De ILT constateert dat de syllabi in de onlinesystemen niet altijd overeenstemmen met de laatste (geverifieerde) versie die gedeclareerd is bij de ILT. De ILT vraagt aandacht van DTO’s voor het zekerstellen dat de syllabus die in de onlinesystemen wordt gebruikt overeenkomt met de bij de ILT gedeclareerde syllabus.

In geval van een wijziging of declaratie kan het nodig zijn een uitdraai van dit systeem als bijlage mee te sturen (lees wanneer er bijvoorbeeld geen lesformulieren in het trainingsprogramma staan, maar alleen in het online-systeem en compliance met deze lesformulieren wordt aangetoond.)

Voorval meldingen

De ILT constateert dat voorvallen soms wel door derde partijen maar niet door de direct betrokkenen worden gemeld bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). Zo blijkt dat ook voorvallen die binnen DTO’s plaatsvinden niet altijd door de DTO gemeld worden.

De ILT verzoekt DTO’s te onderzoeken hoe dit proces kan worden verbeterd. Wanneer blijkt dat een voorval heeft plaatsgevonden tijdens een lesvlucht en dit niet is gemeld is het aanbevolen de cursist van de betreffende vlucht alsnog een melding in te laten dienen (met terugwerkende kracht). Dit is enerzijds leerzaam en kan anderzijds helpen de safety awareness te vergroten. 

TGB Schiphol

Sinds 13 juli 2023 is onder de Schiphol TMA 1 een Transponder Mandatory Zone (TMZ) ingesteld. Het is in deze TMZ verplicht om code 7020 te selecteren op de transponder en uit te luisteren op 124.300 Mhz (Amsterdam Information), dit met als doel om airspace infringements te voorkomen.

Daarnaast wordt dringend aangeraden dat eenieder zich aanmeldt bij Amsterdam Information.

Uit een eerste evaluatie door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) blijkt dat minder dan de helft van de gebruikers in het genoemde gebied aan deze verplichting voldoet. De ILT doet daarom de dringende oproep om AIC-A 04/2023 (opnieuw) onder de aandacht te brengen van uw instructeurs en leerlingen.

Wijziging DTO formulier

Er is een nieuw digitaal formulier beschikbaar voor het aanvragen of wijzigen van een DTO. Dit formulier vervangt het huidige PDF‐bestand.

Wat betekent dit voor u?

U kunt voortaan met een webformulier een wijziging van de DTO declaratie indienen. Aanvragen die de ILT via de e‐mail ontvangt met daarin het pdf bestand neemt de ILT niet meer in behandeling.

Wat is er nieuw?

  • U kunt gemakkelijk online een aanvraag indienen. Via het webformulier stuurt u de juiste bijlagen mee.
  • Het webformulier begeleidt u stap voor stap door de vragen heen. Voor een toelichting klikt u op het vraagteken.
  • In het webformulier zoekt u uw organisatie op, op basis van de registratie in het Handelsregister.

Nieuwe werkwijze verificatie trainingsprogramma’s

Als u een nieuw of gewijzigd trainingsprogramma declareert, verifieert de ILT of dit trainingsprogramma voldoet aan de vereisten. Als de ILT constateert dat bijstelling of verbetering nodig is communiceert de ILT dit vanaf heden door middel van een ‘auditrapport’ met een bevinding of verbeterafspraak. Dit op grond van EU-voorschriften (ARA.DTO.110(c)). Hiermee wordt het commentaar op een gestandaardiseerde manier overgebracht en bewaakt dat dit binnen een bepaalde termijn wordt verwerkt.

Wijziging jaarrapport

Het format voor het jaarrapport is op enkele punten vereenvoudigd. Zie hier de nieuwe versie van het sjabloon die u kunt gebruiken. Denkt u er aan het jaarrapport over 2023 in te leveren in het eerste kwartaal van 2024?

Afkortingen

ABL      Analysebureau Luchtvaartvoorvallen

AIC     Aeronautical Information Circular

ARA      Authority Requirements Aircrew

DTO     Declared Training Organisation

EASA    European Aviation Safety Agency

EU        Europese Unie

ILT       Inspectie Leefomgeving en Transport – Luchtvaart

LAPL    Light Aircraft Pilot License

LVNL   Luchtverkeersleiding Nederland

PIC       Pilot In Command

PPL       Private Pilot License

TGB    Tijdelijk Gebied met Beperkingen

TMA    Terminal Manoeuvring Area

TMZ    Transponder Mandatory Zone