Hoogwaterveiligheid

Regionale waterkeringen in beheer bij het Rijk / Toezichtresultaten ILT op veiligheidstoetsing door Rijkswaterstaat / Peildatum 31 december 2020

De Regionale waterkeringen beschermen tegen overstromingen uit kanalen, rivieren en boezemwateren. Het grootste deel van deze keringen is in beheer bij de waterschappen. Het rijk beheert de regionale keringen langs 15 kanalen. In de periode 2018-2020 heeft Rijkswaterstaat (RWS) de regionale waterkeringen van het rijk getoetst op het voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft toezicht gehouden op het correct uitvoeren door RWS van de toetsing.