Er wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Op de voorgrond staat een complex dat al bijna af is. Op de achtergrond een complex waar de betonnen muren nog zichtbaar zijn.

Vergunningverlening Autoriteit woningcorporaties 2022

In dit factsheet leest u welke vergunningaanvragen de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in 2022 heeft afgehandeld.

De afdeling Vergunningverlening van de Aw handelt 2 soorten vergunningaanvragen af:

  • De volkshuisvestelijke meer financieel en juridisch gerichte aanvragen. Zoals verkopen, fusies en splitsingen, statuten en ontheffingen om werkzaam te zijn in een andere woningmarktregio. De woningcorporatie krijgt van de Aw toestemming of een ontheffing om aan de slag te kunnen met het gewijzigde beleid.
  • De aanvragen van geschiktheid en betrouwbaarheid voor benoemingen en herbenoemingen van bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). De aanvrager krijgt van de Aw een zienswijze.

De toestemming, ontheffing of zienswijze is een officieel besluit, dat de Aw afgeeft namens de minister voor Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO). De Aw besluit aan de hand van de geldende wetgeving; de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv).

Volkshuisvestelijke aanvragen

De Aw heeft in 2022 in totaal 187 besluiten afgegeven naar aanleiding van volkshuisvestelijke aanvragen. Deze besluiten kwamen in de vorm van een toestemming of ontheffing. In totaal zijn 21 aanvragen tijdens het proces door de woningcorporatie ingetrokken. De woningcorporatie heeft dan alsnog besloten om het gewijzigde beleid niet door te voeren. Soms is dat na overleg met de vergunningverlener van de Aw.

In de volgende grafiek is het aantal aanvragen onderverdeeld naar soort volkshuisvestelijke aanvraag.

Volkshuisvestelijke aanvragen in 2022

Volkshuisvestelijke aanvragen in 2022
TypeAantal afgegeven besluitenIngetrokken aanvragen
Statuten1062
Verkoop van vastgoed318
Verschaffen vermogen en garantstellingen verbindingen122
Fusies111
Ontheffing woningmarktregio110
Reglement financieel beleid en beheer66
Aangaan verbinding30
Nieuwe toelating30
Aankoop BOG en MOG20
Aanvraag goedkeuring splitsing en toelating10
Grondcorrecties buiten woningmarktregio10
Lager percentage huurwoningen toewijzen01
Ontheffing visitatieplicht01
Brontabel als csv (490 bytes)

Ten opzichte van 2021 zijn een aantal opvallende verschillen in de aantallen volkshuisvestelijke aanvragen.

Statuten

Het aantal aanvragen voor de wijzigingen van statuten was in 2022 met 108 aanvragen aanmerkelijk hoger dan de 18 aanvragen in 2021. Dat heeft te maken met wijzigingen in de wetgeving: zowel in de Woningwet als in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Woningcorporaties waren niet verplicht om de statuten direct te wijzigen. Er zijn modelstatuten voor woningcorporaties die zij kunnen gebruiken.

Verkoop van vastgoed

In 2022 heeft de Aw 39 besluiten voor de verkoop van woningen van woningcorporaties afgegeven. Dat is lager dan het aantal van 78 in 2021. De daling is te verklaren doordat er vanwege de wooncrisis meer druk is op de uitvoering van de woonopgave door woningcorporaties.

Fusies en splitsingen

In 2022 handelde de Aw 12 aanvragen van fusies en splitsingen af. In 2021 waren dat er 9. In september 2022 is er besloten in de splitsingsaanvraag van Vestia. Dit was de eerste splitsing die de Aw in behandeling nam.

Woningmarktregio

In 2021 werd maar 2 keer een ontheffing voor de woningmarktregio aangevraagd. Dit gebeurde in 2022 vaker. Toen werd er 11 keer om een besluit gevraagd om buiten de woningmarktregio werkzaam te zijn. De toename is te verklaren doordat in de ontheffingen uit 2017, toen de woningmarktregio’s werden ingesteld, een evaluatie is opgenomen na 5 jaar.

Reglement financieel beleid en beheer

In 2022 is de helft van het aantal aanvragen in het kader van reglementen financieel beleid in beheer afgehandeld ten opzichte van 2021, namelijk 12 ten opzichte van 24. Dit komt door de wijziging in de wet- en regelgeving, waaruit volgt dat er alleen goedkeuring vereist is als er sprake is van een wijziging in het beleid of beheer van derivaten.

Aankoop bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed

Ook het aantal aanvragen voor de aankoop van bedrijfsonroerend goed (BOG) en maatschappelijk onroerend (MOG) is in 2022 flink gedaald, van 13 in 2021 naar 2 in 2022. Dat komt door de wijziging in de Woningwet en onderliggende regelgeving. Daaruit volgt dat in minder gevallen een goedkeuring is vereist bij aankoop van bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed.

Volkshuisvestelijke aanvragen 2022 versus 2021

Volkshuisvestelijke aanvragen 2022 versus 2021
Verschillen in aanvragen20222021
Statuten10818
Verkoop van vastgoed3978
Fusies129
Ontheffing woningmarktregio112
Reglement financieel beleid en beheer1224
Aankoop BOG en MOG213
Brontabel als csv (199 bytes)

Geschiktheid en betrouwbaarheid

De Aw heeft in 2022 in totaal 463 besluiten in de vorm van zienswijzen geschiktheid en betrouwbaarheid afgegeven voor bestuurders en leden van de RvC. In 2021 waren dat er 488. In 2022 totaal zijn 3 aanvragen ingetrokken door de aanvrager (voorzitter RvC) tijdens het proces van afhandeling bij de Aw. In 2021 werd 5 keer om een intrekking verzocht.

Van de 463 besluiten gaf de Aw 13 zienswijzen onder voorwaarden af. Deze zienswijzen onder voorwaarden zijn spoedaanvragen, waar corporaties alleen bij bijzondere omstandigheden gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld in het geval van ontstentenis en belet. Bij ontstentenis ontstaat er meestal vrij plotseling een vacature van bestuurder of commissaris. Belet betekent dat de bestuurder of commissaris de taken tijdelijk niet meer kan of mag uitvoeren. Deze zienswijze geldt voor een korte termijn en de Aw geeft deze af onder de ontbindende voorwaarde dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) alsnog wordt ingediend. Een waarnemer, interim bestuurder of commissaris moet sinds 1 januari 2022 namelijk ook een positieve zienswijze hebben om bij een woningcorporatie aan de slag te kunnen.

Zienswijzen Geschiktheid en Betrouwbaarheid bestuurder, commissaris en voorzitter RvC 2022

Zienswijzen Geschiktheid en Betrouwbaarheid bestuurder, commissaris en voorzitter RvC 2022
BenoemingHerbenoeming
Voorzitter RvC reguliere aanvraag2230
Voorzitter RvC zienswijze onder voorwaarden00
Voorzitter RvC ingetrokken aanvraag00
Commissaris reguliere aanvraag137137
Commissaris zienswijze onder voorwaarden20
Commissaris ingetrokken aanvraag11
Bestuurder reguliere aanvraag7051
Bestuurder zienswijze onder voorwaarden110
Bestuurder ingetrokken aanvraag10

Bij zienswijze onder voorwaarden staat het getal 0, omdat er voor een herbenoeming geen zienswijze onder voorwaarden wordt uitgegeven.

Brontabel als csv (400 bytes)