Risicovolle situaties geconstateerd bij controles wegvervoer gevaarlijke stoffen in Oost-Gelderland

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de regio Oost-Gelderland zowel weg- als bedrijfsinspecties uitgevoerd om te controleren op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In totaal zijn 27 voertuigen geïnspecteerd, waarbij 2 keer een proces-verbaal (PV) is opgemaakt. Daarnaast bezocht de ILT onaangekondigd 23 bedrijven; hierbij is 2 keer een PV opgemaakt, zijn 12 waarschuwingen gegeven en 3 gereedstaande ladingen geblokkeerd voor transport.

Processen-verbaal voor risicovol transport

Tijdens de weginspecties zijn in totaal 27 voertuigen geïnspecteerd. Bij een tankwagen die leeg maar nog niet gereinigd was van een bijtende vloeistof, is een PV opgemaakt voor het feit dat de chauffeur niet beschikte over een volledig vervoersdocument. Ook stond de dichtstbijzijnde afsluiter van de dampretourleiding open, wat een gevaarlijke situatie opleverde. Bovendien zat er tussen de laatste afsluiter van de losleiding en de stootbalk te weinig ruimte, ongeveer 2 centimeter terwijl het minimaal 10 centimeter moet zijn.

Bij een ander voertuig dat oude accu’s in kunststof bakken vervoerde, constateerden de inspecteurs dat de accu’s boven de randen van de bakken uitstaken. Op de bakken ontbraken ook het etiket van de klasse 8 en het kenmerk ‘milieugevaarlijk’. Hiervoor is een PV opgemaakt. Daarnaast werden er waarschuwingen gegeven voor het ontbreken van de aanduiding van de sluitingsrichting van de afsluiters van een tankcontainer, het niet borgen van het oranje bord, onjuiste stuwage en een onvolledige uitrusting.

Transport bij 3 bedrijven geblokkeerd

Bij de 23 bedrijven die de ILT onaangekondigd bezocht, werden diverse overtredingen geconstateerd. Zo kregen 2 bedrijven een PV omdat er geen ADR-veiligheidsadviseur was benoemd. Er is 9 keer een waarschuwing gegeven omdat het personeel niet of onvoldoende was opgeleid en 3 keer gewaarschuwd voor het onjuist kenmerken en etiketteren van verpakkingen. Bij 3 bedrijven heeft de ILT zendingen van gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor transport. Deze zendingen moesten eerst worden aangepast aan de geldende voorschriften, voordat het transport mocht worden gestart.

Over het toezicht door de ILT

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: op het vervoer zelf, het laden en lossen en de wijze van verpakken. Met haar toezicht wil de inspectie eraan bijdragen dat het vervoer zo min mogelijk gevaar en schade oplevert voor mens, dier en milieu.

Bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen zijn verschillende partijen verantwoordelijk zoals bijvoorbeeld de afzender, vervoerder, vuller, verpakker en losser. Zij hebben ieder hun eigen veiligheidsplichten. Deze staan in het ADR, de internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Zo is de afzender onder andere verantwoordelijk voor een juiste indeling van de gevaarlijke stoffen en het verstrekken van de gegevens van de te vervoeren gevaarlijke stoffen naar de andere partijen. De vervoerder moet ervoor zorgen dat een chauffeur over de juiste kennis beschikt en dat er een vervoersdocument wordt opgemaakt. Samen met de andere partijen garanderen zij het veilig rijden en laden en lossen van deze stoffen.