Aw stelt Woonstichting Stek onder verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt Woonstichting Stek (Stek) uit Lisse onder verscherpt toezicht. Aanleiding is een conflict waardoor overeenstemming over de invulling van een nieuwe directeur-bestuurder voor Stek uitblijft. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen (RvC) vanwege dit conflict aangegeven terug te treden. 

Inspecteur maakt aantekeningen tijdens overleg.

De afgelopen periode voerde de Aw meerdere gesprekken met de RvC, de huidige directeur-bestuurder, een afvaardiging van de huurdersorganisaties, de ondernemingsraad en het managementteam van Stek. De Aw stelde vast dat er door het conflict geen sprake meer is van een gezonde dynamiek binnen de woningcorporatie. Deze situatie heeft invloed op de kwaliteit van de sturing en het (interne) toezicht. Daarmee is de kwaliteit van governance van de woningcorporatie in het geding.

Herstelplan

De Aw heeft Stek in het kader van het verscherpt toezicht opgedragen uiterlijk 22 augustus 2022 een herstelplan in te dienen. Met dit plan moet de ontstane onvrede in de organisatie worden aangepakt en het vertrouwen worden hersteld. Daarnaast moet worden aangegeven hoe de kwaliteit en continuïteit van het bestuur en intern toezicht kan worden gewaarborgd.