Interventiematrix

Met de interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport de meest passende interventie, met de grootst mogelijke maatschappelijke impact, voor elke overtreding.

De Landelijke Handhavingsstrategie is het uitgangspunt voor de handhavingsstrategie van de ILT. De LHS is een afwegingsinstrument voor de meest passende interventie bij overtredingen. Dit geeft een waarborg dat overtreders gelijk worden behandeld in gelijke gevallen. 

De LHS is uitgewerkt voor alle werkterreinen waar de ILT toezicht op houdt. Met de interventiematrix van de LHS zijn voor elk werkterrein passende interventies bepaald voor de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Op basis van de ernst van de (mogelijke) gevolgen van een overtreding voor transport, infrastructuur, milieu en wonen en van het gedrag van de overtreder.

Interventiematrix

Bij het bepalen van de meest passende interventie wordt rekening gehouden met verzwarende of verzachtende omstandigheden. Zo wordt recidive in het algemeen als een verzwarende omstandigheid beschouwd. Daarnaast zijn er nog de zogenoemde verzwarende aspecten. Hieronder valt bijvoorbeeld het willen behalen van financieel voordeel. Hoe meer verzwarende aspecten, hoe meer reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven.

Uitgangspunten interventiestrategie

  • Bij de keuze voor de interventie is het effect van de interventie leidend.
  • Een effectieve interventie is passend, doeltreffend en schrikt af.
  • De ILT werkt risicogericht en informatiegestuurd. Inspecteurs kijken naar de maatschappelijke schade en het gedrag van de overtreder om de meest passende interventie te bepalen. 
  • Voor de volgorde van de interventies zijn geen strakke richtlijnen.
  • Alleen in bijzondere gevallen kan de ILT afwijken van de handhavingsstrategie.
  • De ILT meet het maatschappelijk effect van interventie. Op basis daarvan evalueert de ILT haar handhavingsstrategie voortdurend.

Overgangsrecht

De nieuwe handhavingsstrategie van de ILT treedt per 14 mei 2021 in werking. Deze handhavingsstrategie wordt toegepast voor overtredingen die op of na 14 mei 2021 zijn begaan. De ondertoezichtstaanden ondervinden geen nadeel van deze verandering in het interventiekader.