Interventiematrix

Met de interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de meest passende interventie, met de grootst mogelijke maatschappelijke impact, voor elke overtreding. Dit geeft een waarborg dat overtreders gelijk worden behandeld in gelijke gevallen. 

Read this page in English

Voor elk specifiek werkterrein heeft de ILT de gevolgen bepaald voor de meest voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Op basis van hoe ernstig de (mogelijke) gevolgen van een overtreding zijn voor transport, infrastructuur, milieu en wonen in combinatie met het gedrag van de overtreder bepaalt de ILT hoe zij passend ingrijpt.

Onder het schema ziet u een aantal praktijkvoorbeelden voor toepassing van de interventiematrix.

LHSO matrix. Voor de toepassing ervan, staan voorbeelden in tekst op de pagina.

Uitgangspunten interventiestrategie

  • Bij de keuze voor de interventie is het effect van de interventie leidend.
  • Een effectieve interventie is passend, doeltreffend en schrikt af.
  • De ILT werkt risicogericht en informatiegestuurd. Inspecteurs kijken naar de maatschappelijke schade en het gedrag van de overtreder om de meest passende interventie te bepalen. 
  • Voor de volgorde van de interventies zijn geen strakke richtlijnen.
  • Alleen in bijzondere gevallen kan de ILT afwijken van de handhavingsstrategie.
  • De ILT meet het maatschappelijk effect van interventie. Op basis daarvan evalueert de ILT haar handhavingsstrategie voortdurend.

Gevolgen: aanzienlijk en/of onomkeerbaar

De ILT beoordeelt de (mogelijke) gevolgen van de overtreding voor transport, infrastructuur, milieu en wonen als  ‘aanzienlijk, en/of onomkeerbaar’. Dat is het geval als de overtreding zorgt voor maatschappelijke onrust of ernstige milieuschade, natuurschade of waterverontreiniging. De overtreding leidt dan bijvoorbeeld tot verslechtering van de bodemkwaliteit.

Voorbeelden van overtredingen

Gevolgen: van belang

De ILT beoordeelt de (mogelijke) gevolgen van de overtreding voor transport, infrastructuur, milieu en wonen als ‘van belang’. Er is dan een groot risico dat de overtreding maatschappelijke onrust geeft. Of zorgt voor milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging, doden, zieken of gewonden. Dit geldt voor mens, plant én dier. Er is dus een groot risico waarbij het niet zo hoeft te zijn dat de overtreder direct milieuschade heeft veroorzaakt. Zonder een maatregel kan het wél zorgen voor een verslechtering van de bodemkwaliteit of een illegale lozing in de bodem of het riool. Een ander voorbeeld is als een distributeur biociden levert aan gebruikers die niet in de toelating staan aangegeven.

Voorbeelden van overtredingen

Gevolgen: beperkt

De ILT beoordeelt de (mogelijke) gevolgen van de overtreding voor transport, infrastructuur, milieu en wonen als ‘beperkt’. Bijvoorbeeld bij het onjuist bijhouden van een administratie bij het gebruik van biociden.

Voorbeelden van overtredingen

Gevolgen: vrijwel nihil

De ILT beoordeelt de (mogelijke) gevolgen van de overtreding voor transport, infrastructuur, milieu en wonen als ‘vrijwel nihil’.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij overtreding van voorschriften met een puur administratief of procedureel karakter zonder gevolgen voor milieu en leefomgeving. Zoals een kleine etiketfout of een reclame voor een biocide zonder de verplichte zin: ‘Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie’

Voorbeelden van overtredingen

Gedrag: goedwillend

De ILT beoordeelt het gedrag van de overtreder op basis van feiten en omstandigheden als ‘goedwillend’. Dat betekent dat de overtreder uit zichzelf maatregelen neemt en geneigd is om de regels te volgen. De overtreding is onbedoeld begaan. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat onmiddellijk stopt met de activiteit en direct een erkenning aanvraagt.

Voorbeelden van overtredingen

Gedrag: neutraal/onverschillig

De ILT beoordeelt het gedrag van de overtreder op basis van de feiten en omstandigheden als ‘neutraal/onverschillig’. Dat betekent dat de overtreder in zijn houding onverschillig is, of niet actief stappen onderneemt. Hij neemt het niet zo nauw met het algemeen belang. De bevinding en de gevolgen van zijn handelen maken hem niets uit. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die is begonnen met het verhandelen van handdesinfectiemiddelen, zonder onderzoek te doen naar de wetgeving.

Voorbeelden van overtredingen

Gedrag: calculerend/opportunistisch

De ILT beoordeelt het gedrag van de overtreder op basis van feiten en omstandigheden als ‘calculerend/opportunistisch’. De overtreder belemmert bewust de inspecteur. De overtreder moet weten wat de gevolgen zijn van zijn gedrag en is op de hoogte van de aanmerkelijke kans dat deze zich realiseren. Bijvoorbeeld als een bedrijf met opzet heeft gewacht op de komst van een inspecteur om eerst dan in actie te komen.” 

Voorbeelden van overtredingen

Gedrag: notoir/crimineel

De ILT beoordeelt het gedrag van de overtreder op basis van feiten en omstandigheden als ‘notoir/crimineel’. Hierbij houdt de overtreder zich bewust niet aan de regels, is onderdeel van een criminele organisatie of houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen. Bijvoorbeeld door vervalsing van certificaten, analysestaten, rapporten of het opzettelijk achterhouden van informatie.

Voorbeelden van overtredingen

Mogelijke interventies

Wat houdt de maatregel in?