Beeld: ©Pixabay

Vergunningen luchtvaart

Op deze pagina leest u informatie over het aanvragen van een luchtvaartvergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een vergunning is het verzamelwoord voor bewijs van bevoegdheid, brevet, certificaat en ontheffing.

Aanvragen vergunningen

 • Voor het aanvragen van een vergunning gebruikt u het daarvoor formulier dat u vindt op deze website.
  U kunt meerdere aanvragen tegelijk indienen. Geef duidelijk aan voor welke vergunningen u een aanvraag indient.
 • Het formulier en eventuele bijlagen stuurt u per e-mail naar ILTDocumentManagement@ilent.nl of per post naar Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer. Dit nummer kunt u gebruiken als u contact opneemt met de ILT over de aanvraag.
 • De ILT neemt uw aanvraag in behandeling als deze compleet is en u de eventuele factuur heeft betaald.
 • U ontvangt zo spoedig mogelijk en binnen de wettelijke termijn die voor die vergunning geldt, het besluit. Is er geen wettelijke beslistermijn? Dan geldt een termijn van in beginsel 8 weken vanaf de datum waarop uw aanvraag compleet is ingediend en de eventuele factuur is betaald. Als de ILT die termijn niet haalt, ontvangt u hiervan bericht.
 • Als dit nodig is, mag u de aanvraag eenmalig volledig maken of verbeteren. Als uw aanvraag bij een 2e beoordeling nog niet (inhoudelijk) compleet is, dan wijst de ILT uw aanvraag af. Facturen die u heeft betaald, stort de ILT niet terug. Dit geldt ook als u de aanvraag intrekt en de ILT de aanvraag al heeft beoordeeld.
 • Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u een bezwaar indienen. Onderaan het besluit staat vermeld hoe u dat kunt doen.

Factuur en betaling

Voor de behandeling van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht als dit vermeld staat in de Regeling tarieven transportsectoren/luchtvaart. Ook voor aanvragen die voortkomen uit audits van de ILT worden kosten in rekening gebracht. U ontvangt daarvoor een factuur. Bij het indienen van uw aanvraag kunt u aangeven of u die per e-mail of per post wilt ontvangen. En u kunt het aangeven als u de factuur naar een afwijkend adres wilt laten sturen of wilt voorzien van uw eigen kenmerk.

Het is niet mogelijkheid om geld over te maken voordat u de factuur heeft ontvangen. U moet namelijk gebruik maken van het betalingskenmerk van de factuur. Betalingen zonder kenmerk stort de ILT terug.

De factuur is uitsluitend per bankbetaling te voldoen. De ILT is niet ingericht voor betalingen per pin of iDEAL. Automatische incasso en contante betaling zijn niet mogelijk omdat de Rijksoverheid niet mag functioneren als bankinstelling.

Betalingen met vermelding van het betalingskenmerk zijn doorgaans na een dag ontvangen en worden tijdens kantooruren verwerkt.

Luchtvaartuigregister

Voor aanvragen voor het luchtvaartuigregister geldt de volgende procedure: 

 • Aanvraagformulieren en bijlagen stuurt u per e-mail naar luchtvaartuigregister@ilent.nl of per post ter attentie van het uchtvaartuigregister, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. 
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u de mogelijkheid ontbrekende stukken alsnog op te sturen per e-mail of post.
 • Voor de behandeling van de meeste aanvragen geldt een tarief.
  • Per e-mail ontvangt u daarvoor de factuur. 
  • Vermeld bij uw overboeking minimaal het betaalkenmerk op de factuur. Betalingen zonder enige indicatie stort de ILT terug.
  • Omdat u betaalt voor de behandeling, geldt het tarief ook als de ILT uw aanvraag afwijst.

AltMOC: Alternatieve wijzen van naleving

Op grond van Europese luchtvaartwetgeving kan de nationale autoriteit alternatieve wijzen van naleving vaststellen: AltMOC. Dit zijn alternatieven voor de Acceptable Means of Compliance (AMC) zoals EASA die uitgeeft. AMC’s zijn aanwijzingen hoe aan de regelgeving kan worden voldaan. Een AltMOC voegt daar een alternatieve wijze van naleving aan toe.

De bevoegde autoriteit moet haar eigen AltMOC’s beschikbaar stellen aan alle organisaties en personen die onder haar toezicht staan. In Nederland is dat de ILT.

AltMOC's

Onderwerp Nummer EASA referentienummer Vastgesteld op
Theoretical knowledge examination AltMOC NL ARA.FCL.300(b) 2014-00010 10-07-2014
Medische herkeuring cabin crew AMC 2, 7, 14, 16 MED.C.025 2014-00004 14-04-2014
Operator proficiency checks - Helicopters AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(ii) 2015-00032 23-11-2015
First aid kit AMC1 CAT.IDE.A/H.220 2017-00004 01-02-2017
Positioning AMC1 ORO.FTL.215 2018-00014 12-04-2018
Aircraft Interoperability AltMOC NL AMC2 ORO.AOC.110 [tbd] 23-09-2020
Training for PDRA-S01 & PDRA-S02 requires declaring compliance with STS AMC4 & AMC5 to article 11 - (EU)2019/947 2023-0005 03-01-2023


In de tabel staat:

 • Het nummer van de AltMOC.
  Let op: het nummer van de AltMOC is gekoppeld aan het nummer van de AMC, de regel in de wetgeving. 
 • De link naar de pdf waarin de tekst van de AltMOC is opgenomen. 
 • De codering van EASA notification. 
  Let op: EASA gebruikt de geaccepteerde AltMOC voor standaardisatie en eventueel ook voor regulering. Als onverhoopt EASA de AltMOC niet in compliance met de regelgeving beoordeelt, zal ILT de AltMOC intrekken. Vanaf dat moment kan niet meer volgens de AltMOC worden gehandeld en geldt het EASA-AMC materiaal als enige aanwijzing hoe aan de regelgeving te voldoen.

Op de EASA website staat een lijst met AltMOC’s die zijn ingediend bij EASA en door EASA compliant zijn bevonden. In deze lijst staan zowel AltMOC’s die door bevoegde autoriteiten zijn afgegeven, als AltMOC’s die door een bedrijf zijn aangevraagd en alleen voor dat bedrijf geldig zijn.