Aanvragen vergunningen

Algemene informatie en instructie over het aanvragen van een vergunning bij de ILT. Vergunning is het verzamelwoord voor bewijs van bevoegdheid, brevet, certificaat en ontheffing.

 • Voor het aanvragen van een vergunning gebruikt u het daarvoor bestemde formulier dat u vindt op deze website.
  U kunt meerdere aanvragen tegelijk indienen. Geeft u duidelijk aan voor welke vergunningen u een aanvraag indient.
 • Het formulier stuurt u per e-mail naar div.hoofddorp@ilent.nl of fysiek naar Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer. Dit nummer kunt u gebruiken bij eventuele correspondentie over de aanvraag.
 • De ILT neemt uw aanvraag in behandeling als die compleet is en de eventueel te betalen factuur is voldaan.
 • U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen de wettelijke termijn die voor die vergunning geldt het besluit. Als er geen wettelijke beslistermijn is, dan geldt een termijn van in beginsel acht weken vanaf de datum waarop uw aanvraag compleet is ingediend en de eventuele betaling van de factuur is voldaan. Als die termijn niet gehaald kan worden, dan ontvangt u hiervan bericht.
 • U krijgt de mogelijkheid om de aanvraag eenmalig te completeren danwel te verbeteren. Als uw aanvraag bij een tweede beoordeling nog niet (inhoudelijk) compleet is, dan wordt de aanvraag afgewezen. Betaalde gelden worden niet geretourneerd. Dit geldt ook als u de aanvraag intrekt en de ILT de aanvraag al heeft beoordeeld.
 • Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u een bezwaar indienen. Onderaan het besluit staat vermeld hoe u dat kunt doen.

Factuur en betaling

Voor de behandeling van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht als dit vermeld staat in de Regeling tarieven luchtvaart. Ook voor aanvragen die voortkomen uit audits van de ILT worden kosten in rekening gebracht.

U ontvangt daarvoor een factuur. Bij het indienen van uw aanvraag kunt u aangeven of u die per e-mail of per fysieke post wilt ontvangen. En u kunt het aangeven als u de factuur naar een afwijkend adres wilt laten sturen of wilt voorzien van uw eigen kenmerk.

Het is niet mogelijkheid om gelden over te maken voordat u de factuur heeft ontvangen. U moet namelijk gebruik maken van het betalingskenmerk van de factuur. Betalingen zonder kenmerk worden teruggestort.

De factuur is uitsluitend per bankbetaling te voldoen. De ILT is niet ingericht voor betalingen per pin of iDEAL. Automatische incasso en contante betaling zijn niet mogelijk omdat de Rijksoverheid niet mag functioneren als bankinstelling.

Betalingen met vermelding van het betalingskenmerk zijn doorgaans na een dag ontvangen en worden tijdens kantooruren verwerkt.

Luchtvaartuigregister

Voor aanvragen voor het luchtvaartuigregister gelden de volgende afwijkingen: 

 • Het formulier stuurt u per e-mail naar luchtvaartuigregister@ilent.nl of fysiek ter attentie van het luchtvaartuigregister naar Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. 
 • U krijgt de mogelijkheid om de aanvraag te completeren of te verbeteren. U betaalt voor de behandeling van uw aanvraag. Indien uw aanvraag wordt afgewezen worden betaalde gelden niet geretourneerd. 
 • Voor de behandeling van de meeste vergunningen geldt een tarief. Per e-mail ontvangt u daarvoor de factuur. 
 • Het is niet gewenst om gelden over te maken voordat u de factuur heeft ontvangen. U moet namelijk gebruik maken van het betalingskenmerk op de factuur of de registratie van het luchtvaartuig. Betalingen zonder enige indicatie worden teruggestort.

AltMOC | Alternatieve wijzen van naleving

Op grond van ARA.GEN.120(e) kan de nationale autoriteit (in Nederland is dit de ILT) alternatieve wijzen van naleving (AltMOC) vaststellen. Dit zijn dan alternatieven voor de Acceptable Means of Compliance (AMC) zoals EASA die uitgeeft. AMC’s zijn aanwijzingen hoe aan de regelgeving kan worden voldaan. Een AltMOC voegt daar een alternatieve wijze van naleving aan toe.

Volgens ARA.GEN.120(e) dient de bevoegde autoriteit haar eigen AltMOC’s op basis van ARA.GEN.120(e) beschikbaar te stellen aan alle organisaties en personen die onder haar toezicht staan. Alternatieve, door de ILT vastgestelde wijzen van naleving van delen van de regelgeving dienen met ander woorden bekend gesteld te worden zodat een ieder er weet van kan hebben.
 

Onderwerp Nummer EASA ref.nr. Vastgesteld op:
Theoretical knowledge examination AltMOC NL ARA.FCL.300(b) 2014-00010 10-07-2014
Medische herkeuring cabin crew AMC 2, 7, 14, 16 MED.C.025 2014-00004 14-04-2014
PPL theoriecursus

AMC1 FCL.210; FCL.215

2015-00006 23-02-2015
Operator proficiency checks - Helicopters AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(ii) 2015-00032 23-11-2015
First aid kit AMC1 CAT.IDE.A/H.220 2017-00004 01-02-2017
Positioning AMC1 ORO.FTL.215 2018-00014 12-04-2018In de tabel is opgenomen:

 • het nummer van de AltMOC.
  NB: het nummer van de AltMOC is gekoppeld aan het nummer van de AMC, resp. aan de regel in de wetgeving. 
 • de link naar de Pdf waarin de tekst van de AltMOC is opgenomen. 
 • de codering van EASA notification. 
  NB: EASA dient conform de regel ARA.GEN.120(e) te worden geïnformeerd over de geaccepteerde AltMOC door de ILT. EASA gebruikt deze informatie voor standaardisatie en eventueel ook voor regulering. Indien onverhoopt EASA de AltMOC niet in compliance met de regelgeving beoordeelt, zal ILT de AltMOC intrekken. Vanaf dat moment kan niet meer volgens de AltMOC worden gehandeld en geldt het EASA-AMC materiaal als enige aanwijzing hoe aan de regelgeving te voldoen.

Op de EASA site staat een lijst met AltMOC’s die zijn ingediend bij EASA en door EASA compliant zijn bevonden. NB: in deze lijst staan zowel AltMOC’s in de categorie ARA.GEN.120(e) als AltMOC’s in de categorie ARA.GEN.120(d). Deze laatste zijn AltMOC’s die door een bedrijf zijn aangevraagd en alleen voor dat bedrijf geldig zijn.