Wet- en regelgeving

Op deze pagina staat de wet- en regelgeving voor vissersvaartuigen groter dan 24 meter.

Op vissersvaartuigen zijn regels van toepassing voor onder andere de veiligheid, oliehuishouding, rechten en plichten van de kapitein en de schepelingen (bemanning), arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden.
De ILT ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving voor vissersvaartuigen, om het veiligheidsniveau te bevorderen.
De onderstaande wetten zijn van toepassing.

Schepenwet

De Schepenwet geeft:

 • veiligheidsvoorschriften voor het voorkomen van scheepsrampen
 • bepalingen voor onderzoek naar scheepsrampen
 • maatregelen van tucht voor kapiteins, stuurlieden en machinisten
 • regels voor het houden van toezicht op het naleven van de voorschriften

Inspecteurs van de ILT (in deze wet nog SI genoemd) houden toezicht.

De ILT geeft certificaten af als het schip en de bedrijfsvoering over het schip, aan boord en aan de wal, voldoen aan de eisen van de wet en de besluiten. Deze eisen hebben o.a. betrekking  op de zeewaardigheid en stabiliteit.

Vissersvaartuigenbesluit 2002

Het Vissersvaartuigenbesluit 2002 (Vvb 2002) geldt voor vissersvaartuigen > 24 meter en < 45 meter.

Het Vvb geeft aan:

 • welke veiligheidsvoorschriften gelden voor nieuwe en bestaande vissersvaartuigen die zijn uitgerust, of met commercieel oogmerk gebruikt worden, voor het vangen van vis en andere levende rijkdommen van de zee
 • welke inspecties van schepen noodzakelijk zijnvoor het verkrijgen of verlengen van een certificaat 

De veiligheidsvoorschriften hebben o.m. betrekking op:

 • constructie
 • waterdichte indeling en uitrusting
 • stabiliteit (zeewaardigheid)
 • machine- en elektrische installaties
 • bescherming tegen en opsporen,  blussen en bestrijden van brand
 • bescherming van de bemanning
 • reddingsmiddelen en –voorzieningen
 • veiligheidsmiddelen
 • noodprocedures en radiocommunicatie

Daarnaast zijn de volgende regelingen van het Vissersvaartuigenbesluit belang:

Van het Vissersvaartuigenbesluit zijn de volgende beleidsregels van belang: 

Wet zeevarenden

De Wet zeevarenden geeft regels voor de bemanning van zeeschepen, zoals:

 • voor de kapitein/schipper
 • over het monsteren
 • over de medische keuring
 • over de accommodatie
 • over voeding en overige voorzieningen

In deze wet staat ook:

 • dat een schip een bemanningscertificaat moet hebben
 • wie met toezicht en opsporing zijn belast
 • hoe de tuchtrechtspraak voor de kapitein en de scheepsofficieren is geregeld.

Besluit zeevisvaartbemanning

In het Besluit zeevarenden  staan regels voor:

 • de vereiste bemanning van vissersvaartuigen en de mogelijkheid tot ontheffing daarvan
 • vaarbevoegdheidsbewijzen
 • de beroepsvereisten voor de zeevisvaart
 • de monsterrol
 • het monsterboekje
 • de medische geschiktheid van bemanningsleden van vissersvaartuigen

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer

De Arbeidstijdenwet geeft bepalingen voor:

 • de arbeids- en rusttijden met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid
 • de aanwijzing van toezichthouders 

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer regelt de arbeids- en rusttijden voor het vervoer (wegvervoer, spoorvervoer, luchtvaart, zeevaart, binnenvaart, zeevisserij en registerloodsen).
De regels voor de zeevisserij zijn van toepassing op arbeid van schippers en schepelingen op vissersvaartuigen die te boek staan in de openbare registers.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet geeft bepalingen voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden.  De ILT is in de “Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving”, belast met het toezicht op de naleving van bepaalde voorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit, die gelden voor het vervoer (arbeid aan boord van luchtvaartuigen, arbeid in het weg- en spoorvervoer, op een zee- en een binnenschip).

Marpol en Nederlandse milieueisen

 • Annex I Marpol: voorkoming van verontreiniging door olie
 • Annex IV Marpol: sanitair afval
 • Annex V Marpol: lozen van vuilnis en vaste bulkstoffen
 • Annex VI Marpol: luchtverontreiniging en eisen aan scheepsbrandstof zie ook artikel 7 en verder van de Wet voorkoming door schepen (Wvvs)

Wet, besluit en regeling voorkoming verontreiniging door schepen

De Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) bepaalt dat in het besluit en in de regeling regels staan om ‘verontreiniging door schepen te voorkomen voor de bescherming en het behoud van het milieu bij verboden lozingen van schadelijke stoffen in zee vanaf schepen, verboden lozingen van ballastwater en sedimenten in zee vanaf schepen en overige verboden gedragingen vanaf en aan boord van schepen’. 

De Wvvs geeft ook bepalingen voor:

 • het onderzoeken van voorvallen van betekenis die schepen zijn overkomen
 • het toezicht van de ILT en de aanhouding van schepen (uitgewerkt in het besluit en de regeling).

Verplichting AIS op vissersvaartuigen

De AIS-verplichting is vastgelegd in een wijziging van de Regeling Vissersvaartuigen.