Toezicht Tata Steel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het verbeteren van de leefomgeving van het bedrijf Tata Steel. De provincie Noord-Holland is als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de VTH-taken uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. De ILT adviseert  de provincie en de omgevingsdienst bij het toepassen van de door het Rijk vastgestelde wet- en regelgeving en beleid.

De ILT adviseert de provincie en de omgevingsdienst waar mogelijk bij het aanscherpen van de lopende vergunningtrajecten. Daarbij richt de ILT haar advies op het zoveel mogelijk beperken van de uitstoot en milieuoverlast van Tata Steel. Daarom zet de ILT in op onder andere de volgende onderwerpen:

ZZS-minimalisatie

Bedrijven zijn verplicht uitstoot- en reductieprogramma’s op te stellen om de uitstoot van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) te verminderen. De ILT heeft op verzoek van de omgevingsdienst het minimalisatierapport van Tata Steel beoordeeld en heeft de omgevingsdienst erop gewezen dat Tata Steel nog onvoldoende invulling geeft aan deze wettelijke verplichting. Zie het WABO advies.

Aanscherpen monitoring emissies

Het meetprogramma voor uitstoot rond Tata Steel wordt op dit moment door de omgevingsdienst geactualiseerd om de laatste BBT (best beschikbare technieken)-conclusies van de BREF IJzer en Staal (achtergronddocumenten van de EU) toe te voegen. Dit traject gaat over de aanscherping van de methodes en technieken waarmee Tata Steel zijn uitstoot meet en registreert. De ILT wordt bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit betrokken om te borgen dat de meetvoorschriften volledig en technisch betrouwbaar zijn. Dit is belangrijk om de impact van Tata Steel op de luchtkwaliteit goed en exact in beeld te brengen.

Aanpak van de ILT rond Tata Steel

De aanpak van de ILT rond Tata Steel is gebaseerd op twee wettelijke taken:

  • Wettelijk adviseur op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • Interbestuurlijk toezichthouder op de provincie Noord-Holland voor wat betreft de uitvoering van VTH-taken op milieugebied.

Wabo-advies van de ILT

De ILT heeft op grond van de milieuwetgeving een adviserende rol bij de vergunningverlening aan grote bedrijven zoals Tata Steel. Zij kijkt daarbij naar landelijke en Europese milieuthema’s, zoals luchtemissies, waaronder de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen en actieve stikstof, externe veiligheid en afvalstoffen. Hier vindt u meer informatie over de WABO taken van de ILT.

  • De ILT heeft een  adviesrol  naar de omgevingsdienst en bekijkt professioneel en kritisch naar wat wettelijk mogelijk is om een vergunning aan te scherpen.
  • De ILT kan een verzoek om  actualisering van de vergunning of  een handhavingsverzoek indienen bij het bevoegde gezag.
  • Als het nodig is neemt de ILT juridische maatregelen. Zo zijn er in 2020 twee rechtszaken gevoerd tegen het bevoegd gezag omdat adviezen of verzoeken van de ILT gericht op aanscherping van de vergunning, niet werden opgevolgd.
  • Tegenwoordig  stemt de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  de inhoudelijke besluitvorming over de vergunningverlening aan Tata Steel nauw af met de ILT. Vanuit een pro-actieve houding  vraagt zij de ILT om advies waar dat wettelijk niet verplicht is.
  • De ILT streeft bij haar advisering  constant naar scherpere emissie eisen met name voor de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zoals lood, PAK’s en andere belangrijke luchtverontreinigende stoffen zoals actiefstikstof/stikstofoxiden en zwaveldioxide.

Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) van de ILT richt zich  op de uitvoering van milieutaken (VTH) door de provincie. De ILT kan informatie opvragen bij de provincie en afspraken maken over te nemen maatregelen over de aanpak rond Tata Steel. Als blijkt dat er ernstige taakverwaarlozing is door de provincie dan kan ILT in het uiterste geval een juridisch traject starten dat uiteindelijk kan leiden tot een indeplaatstreding door de minister (van IenW). Daar is op dit moment nog geen sprake van. Vanuit haar IBT-rol monitort de ILT de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer in haar rapport ‘Stof tot nadenken.'

De ILT heeft op dit moment geen bevoegdheid om interbestuurlijk toezicht uit te oefenen op de omgevingsdienst.