Overbelading van vrachtwagens

Als vrachtvoertuigen te zwaar beladen zijn, spreken we van overbelading. Meer dan 10% van de voertuigen op het Nederlandse hoofdwegennet houdt zich niet aan de beladingsnormen zoals die voorgeschreven zijn in de Wet Wegvervoer Goederen.

Overbelading veroorzaakt een aantal nadelige effecten:

  • schade aan de infrastructuur (zoals spoorvorming),
  • oneerlijke concurrentie door vervoerders die zich niet aan de wet houden en
  • onveilige verkeerssituaties vanwege een onevenwichtige verdeling van de lading.

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht en handhaaft op overbelading van vrachtwagens (Wet wegvervoer goederen | Over de ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl).

Regels voor belading vrachtwagen

Wanneer is sprake van overbelading?

Een voertuig is te zwaar beladen als:

  • de vrachtwagen in totaal meer dan 50 ton weegt;
  • de vrachtwagen meer weegt dan is toegestaan volgens het kenteken;
  • als de asdruk per as van de vrachtwagen groter is dan volgens het kenteken mag.

Hoe voorkom je aslastoverschrijding?

Als een goed beladen vrachtwagen onderweg een deel van de vracht uitlaadt, kan deze daarna toch als ‘overbeladen’ gelden. Na het lossen van de lading, verandert de aslast. Dat komt doordat er, juist door die gedeeltelijke uitlading, meer druk op één bepaalde as kan komen te liggen dan is toegestaan. Het zwaartepunt van de vrachtwagen verandert, met als gevolg dat de vrachtwagen kan kantelen. Na lossen van een gedeelte van de lading kan het dus betekenen dat de overgebleven vracht anders moet worden ingedeeld.

Lading lossen met aslastoverschrijding

Situatie 1; Geladen bakwagen en trekker met oplegger

Geladen bakwagen en geladen trekker met oplegger

De normen voor aslastdruk zijn er voor een veilig en verantwoord vervoer van ladingen. Als u onder het toegestane totaalgewicht blijft, is het vervoer in principe veilig. Let altijd op een gelijkmatige verdeling van de lading. Overschrijding van aslastnormen is uiteraard strafbaar.

Aslastoverschrijding - Gevolg na lossen

Deellading slecht gelost

Als u een deel van de lading lost, blijft een deel van de lading achter. De achtergebleven lading ligt niet meer gelijkmatig verdeeld in de laadruimte. De lading ligt dus ook niet meer gelijkmatig verdeeld over de assen. Bij te grote verschillen in aslast, wordt het vervoer onveilig. Zorg dus altijd voor een gelijkmatige verdeling van de lading. De overschrijding van aslastnormen als gevólg van een slechte verdeling is strafbaar.

Lading lossen zonder aslastoverschrijding

Aslastoverschrijding - Beter laden

Beter geladen voertuig

Houd er bij het laden rekening mee hoe u de lading gaat lossen. Dat kan u meerwerk schelen, omdat de nieuwe gelijkmatige verdeling sneller af is. En u rijdt veilig volgens de norm, met een gelijkmatig verdeelde restlading.

Aslastoverschrijding - beter laden - gevolg na lossen

Deellading goed gelost

Doordat de lading beter verdeeld is over de assen, rijdt u veilig en binnen de normen.
Let op: zorg er bij het lossen van een oplegger altijd voor dat de lading goed gezekerd is.

Uitzonderingen

Is er sprake van bijvoorbeeld een ondeelbare lading, dan kan de vervoerder bij de RDW een ontheffing aanvragen voor het gewicht. Op de website van de RDW kunt u bekijken of u een ontheffing nodig heeft: Aanvragen ontheffing | RDW.

Wie is verantwoordelijk voor overbelading?

Bij overbelading is de vervoerder altijd aansprakelijk. Een verlader kan medeaansprakelijk zijn. De vervoerder moet goede afspraken maken over belading met de partijen in het vervoer: verladers, moeder- en dochterbedrijven en chauffeurs.

Aanpak Overbelading “weigh-in-motion”

De ILT houdt toezicht op overbelading met behulp van weegpunten in het hoofdwegennet van Nederland. Zodra een vrachtwagen over zo’n weegpunt heenrijdt, vindt automatisch een meting plaats. Dit noemen we het 'weigh-in-motion data-inwinstation'. De ILT verzamelt data (gemeten gewicht en foto van kenteken) van elke vrachtwagen met of zonder aanhanger, of combinatie van truck en oplegger. Met de weegsystemen (weigh-in-motion) kan de inspecteur voorselectie uitvoeren. Deze vrachtauto’s worden vervolgens door een inspecteur met een volgteken van de weg naar een weeglocatie begeleid. Daar voeren inspecteurs een naweging uit. Op basis van de naweging, die nauwkeuriger is dan de weigh-in-motion systemen, bepaalt de inspecteur of hij moet ingrijpen (interventie). Als een vrachtwagen te zwaar beladen is, is dat strafbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld;

Richtlijnen OM
Overtreding Maatregel
Aslastoverschrijding < 10% Waarschuwing
Aslastoverschrijding > 10% Proces-verbaal
Aslastoverschrijding > 20% Proces-verbaal met maatregel (ter plaatse overladen)
Totaalgewichtoverschrijding < 5% Waarschuwing
Totaalgewichtoverschrijding > 5% Proces-verbaal
Totaalgewichtoverschrijding > 10% Proces-verbaal met maatregel (ter plaatse overladen)

Bij herhaald overtreden van de beladingnormen kan het Openbaar Ministerie besluiten het voertuig in beslag te nemen.