Technische uitvoering boegschroefbediening

In de Technische commissie- Binnenvaart (hierna: TC) van 26 november 2020 meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) dat de technische uitvoering van de boegschroefbediening in combinatie met de overgangsbepalingen een onderwerp is dat regelmatig terugkomt bij het TC overleg. Het is van belang snel volstrekte helderheid te verschaffen over het toe te passen normenkader in relatie tot de technische uitvoering van de boegschroefbediening en dus (nogmaals) af te spreken dat alle marktpartijen zich daaraan houden.

De ILT voerde vroeger zelf de inspecties en certificeringswerkzaamheden uit. Naast de algemeen verbindende voorschriften (verdragen, wetten, besluiten en regelingen) bestond het normenkader eind 2010 uit een groot aantal documenten die de dwingende regelgeving nader invulden en interpreteerden.

De werkafspraken waren een onderdeel van deze documenten. Er waren toen tenminste 2 redenen om deze set aan documenten te herzien:

  • De werkafspraken waren opgesteld onder de oude binnenvaartregelgeving (vóór 1 juli 2009) en moesten worden aangepast aan de Binnenvaartwet.
  • De werkafspraken waren geschreven voor gebruik door de ILT (toen IVW) Als gevolg van de uitbesteding van de certificering was het noodzakelijk om de formulering, status, noodzaak en duidelijkheid van de instructie aan te passen/te verbeteren.

Op 9 november 2012 is naar alle marktpartijen gecommuniceerd dat de werkafspraken zijn omgezet in een definitieve instructie tot RO nr. 2 en dat de "oude werkafspraken" niet meer van toepassing zijn.

In deze instructie tot RO nr. 2 (definitief d.d. 1 november 2012) wordt er geen mogelijkheid meer geboden om in bepaalde gevallen de technische uitvoering van de boegschroefbediening te laten afwijken van het vastgestelde normenkader. Dit betekent dus dat de boegschroefbediening altijd moet voldoen aan datgene wat er in de wet omschreven staat.

Vanaf april 2011 zijn er door toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu drie klassenbureau 's (hierna: KB's) gemandateerd voor het doen van onderzoeken en de afgifte van certificaten van een binnenvaartschip. In november 2013 zijn hier nog 3 Particuliere instellingen (hierna: PI's) bijgekomen. Het toe te passen normenkader is hierbij vastgesteld te weten alle van toepassing zijnde regelgeving, beleidsregels, instructies aan KB's en PI's en verslagen van de technische commissie (hierna: TC).

In de TC van september 2012 is gediscussieerd over het wel of niet opnemen van een werkafspraak over de interpretatie van artikel 7.04 omtrent de boegschroefbediening. De markt geeft aan dat het van groot belang is de oude werkafspraak hierover weer op te nemen als instructie.
In mei 2013 wordt er in de TC door de ILT aangegeven dat de werkafspraak voor de boegschroefbediening tekstueel (geen gebiedend voorschrift) zal worden aangepast en de tabel, die op dit moment blijkbaar toch wordt gehanteerd, verder alleen beschouwd kan worden als "nuttige informatie". Het door de ILT 'informatief' behouden van de oude werkvoorschriften en de tabel heeft echter geleidt tot constante ruis ten aanzien van het toe te passen normenkader.

In het strategisch overleg van 15/04/2015 wordt aangegeven dat de wetgeving (boegbesturing met wegafhankelijke bediening) is doorgenomen met de betrokken partijen. Er wordt hier afgesproken dat deze wetgeving zo duidelijk is dat een werkinstructie niet nodig is en er is in dit overleg gesteld dat hiermee dit punt is afgehandeld. Ondanks de beslissing in het strategisch overleg dat het punt is afgehandeld, blijkt in de praktijk dat er toch onduidelijkheid blijft bestaan in de technische uitvoering van de boegschroefbediening.

Eind 2017 ontvangt de ILT nog steeds signalen dat er boegschroefbedieningen worden aangetroffen die bestaan uit een tijdsafhankelijke tiller. Naar aanleiding hiervan stuurt de ILT op 21-12-2017 een reminder dat dit onderwerp duidelijk is besproken tijdens de TC vergadering van 04-09-2014. Zoals toen is aangegeven is het Nederlandse standpunt dat de boegschroefbediening moet voldoen aan artikel 7.04 lid 9. De configuratie van de boegschroefinstallatie dient zodanig te zijn dat de bediening van deze installatie geschiedt door een zgn. gecombineerde hendel en een aparte tijdsafhankelijke tiller is hierbij niet toegestaan.

In de TC van 07-03-2020 wordt door de marktpartijen aangegeven dat de gestuurde mail van 21-12-2017 in strijd is met een eerder gegeven instructie over dit onderwerp. Op basis van de door de marktpartijen aangeleverde informatie blijkt dat wordt verwezen naar een instructie die hoort bij een werkafspraak uit 2007. Zoals eerder in dit schrijven is gemeld, is deze werkafspraak komen te vervallen door de instructie to RO van 1-11-2012

In de zomer van 2020 wordt tijdens een handhavende controle door de ILT wederom een boegschroefbediening aangetroffen, die niet voldoet aan het normenkader. Dit punt wordt wederom in de TC (26-11-2020) ingebracht.

"De ILT meldt dat dit onderwerp regelmatig terugkomt bij het TC-overleg. ILT schetst de geschiedenis en merkt op dat de boegschroef moet voldoen aan artikel 7.04 lid 9. Dit geldt zowel voor verplichte als voor vrijwillig aangebrachte boegschroeven. Mocht dit in het verleden niet duidelijk genoeg zijn uitgelegd, dan is dat fout geweest meldt ILT. De ILT gaat ervan uit dat dit onderwerp nu duidelijk is."

De ILT merkt tijdens de TC vergadering van 26- 11- 2020 op dat dit zo spoedig mogelijk opgepakt moet gaan worden door de marktpartijen. Dit betekent niet dat er helemaal geen schepen zijn die per 01 januari volgend jaar een nieuw certificaat ontvangen en nog niet voldoen aan deze afspraak. Oftewel de lopende certificeringen van 2020 zijn hierop een uitzondering.
Tijdens het TC overleg in 2020 heeft de ILT laten weten dat de boegschroefbediening een punt zal worden voor een check/thema-actie in 2021. Op basis daarvan zijn de volgende afspraken vastgelegd.

  • Eigenaren die vanaf 01-01-2021 een nieuwe aanvraag indienen voor de verlenging of afgifte van het certificaat. Hier dient het vigerende normenkader toegepast te worden.
  • Schepen die voor 01-01-2021 zijn gecertificeerd, waarbij de technische uitvoering van de boegschroefbediening niet voldoet, dienen bij de eerst volgende certificering te worden aangepast conform het vigerende normenkader.

Samenvatting

In de afgelopen jaren is het onderwerp boegschroefbediening een regelmatig terugkerend punt van discussie geweest bij het certificeren van binnenschepen. Met deze brief worden bekrachtigd dat de boegschroefbediening aan boord van binnenschepen te alle tijden moet voldoen aan de vigerende voorschriften. Dit geldt zowel voor boegschroefbedieningen die verplicht zijn aangebracht als de exemplaren die vrijwillig zijn geplaatst. Werkinstructies en tabellen die in het verleden werden toegepast voor het certificeren van binnenschepen maken geen deel uit van het vigerende normenkader en mogen niet gebruikt worden.

Summary

In the past few years, the control for operating the bow thruster has been discussed regularly. With this letter we endorse that the control has to meet the current regulation at all times. This applies to both obligated and voluntarily placed controls for operating the bow thruster. Work instructions and tables which have been applied in the past are hereby excluded from legislation for certifying inland navigation vessels.