Hoofdspoorweginfrastructuur

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleent op aanvraag een vergunning voor indienststelling voor nieuwe subsystemen en voor vernieuwde of verbeterde hoofdspoorweginfrastructuur. Het bijgeleverde dossier moet aantonen dat er voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in artikel 26H, lid2 van de Spoorwegwet.

Bij vernieuwing of verbetering van hoofdspoorweginfrastructuur dient degene die deze vernieuwing of verbetering aanbesteedt, een informatiedossier in bij de ILT. Zo kan de ILT beoordelen of dit project vergunningsplichtig is.

Criteria
De ILT hanteert de volgende beoordelingscriteria om te bepalen of het project al dan niet vergunningsplichtig is:

  • De geplande werkzaamheden kunnen het algehele veiligheidsniveau van de bij de vernieuwing of verbetering betrokken subsystemen niet ongunstig beïnvloeden;
  • Op grond van de toepasselijke Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI)of het nationale implementatieplan, bedoeld in artikel 18, zesde lid, onderdeel c, van de interoperabiliteitsrichtlijn, is voor de desbetreffende vernieuwing of verbetering geen nieuwe vergunning voor indienststelling als bedoeld in artikel 26h, tweede lid, van de wet vereist; en
  • De waarden van de parameters op basis waarvan een vergunning voor indienststelling als bedoeld in artikel 26h, tweede lid, van de wet is verleend, wijzigen niet door de voorgenomen vernieuwing of verbetering.

Als bij de vernieuwing of verbetering van het subsysteem voor besturing en seingeving een ERTMS-baanuitrustingsproject betrokken is, werkt de minister bij een beoordeling als bedoeld in artikel 26i, eerste lid, van de wet, samen met de European Railway Agency  (ERA).  ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System.

Als er een ERTMS-component bij zit, en het project is vergunningsplichtig, dan dient er, voordat de vergunning voor indienststelling afgegeven kan worden, een akkoord te zijn van de ERA voorafgaand aan de aanbesteding van het ERTMS component.

Deze aanvraag en goedkeuring om goedkeuring van de aanbesteding kan via de one-stop shop van de ERA ingediend worden.

Doorlooptijd

De beslistermijn voor de beoordeling van het informatiedossier en de vergunning voor indienststelling is vier maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier compleet is.

Het is gangbaar dat de aanvrager op een veel eerder tijdstip contact opneemt met de ILT om de aanvraag te bespreken.