Conflictmineralen

Als uw bedrijf mineralen of metalen met tin, tantaal, wolfraam of goud importeert, heeft u te maken met de Europese verordening voor conflictmineralen. Als u meer importeert dan een bepaalde hoeveelheid, gelden verplichtingen voor onder andere het (risico)beheer, onafhankelijke audits en de openbaarmaking van de manier waarop u de verplichtingen nakomt.

Mineralen

Zeldzame delfstoffen zijn potentiële conflictmineralen. Vanwege hun schaarste en kostbaarheid, is er bij het winnen en verhandelen een verhoogd risico van criminaliteit, schending van mensenrechten en financiering van gewapende conflicten. De belangrijkste mineralen en metalen die onder de verordening vallen bevatten tin, tantaal, wolfraam en goud. Zij worden ook 3TG genoemd (de derde T staat voor Engels voor wolfraam: tungsten). De verordening moet bijdragen aan legale en verantwoorde winning van en handel in mineralen en metalen afkomstig uit conflict- en hoog risico gebieden.

Verordening

De Europese conflictmineralenverordening geldt voor alle ondernemingen in de EU die meer dan een bepaalde hoeveelheid metalen en mineralen met tin, tantaal, wolfraam of goud in de EU importeren. Om welke metalen, mineralen en hoeveelheden het gaat is beschreven in bijlage 1 van de verordening.

Rol ILT

In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij wet aangewezen als toezichthouder op de conflictmineralenverordening. De ILT controleert of de in de verordening genoemde verplichtingen voor passende zorgvuldigheid (due diligence) worden nageleefd. De controles vinden achteraf plaats over het voorgaande kalenderjaar. De ILT selecteert bedrijven op basis van informatie over de importen, eigen bevindingen tijdens bedrijfsinspecties en de informatie van derden. Het toezicht richt zich op het (risico)beheer, de audits door een onafhankelijke instantie en de openbaarmakingsplicht.

Indien u als derde partij  concrete aanwijzingen heeft dat een importeur mogelijk de verplichtingen van de conflictmineralenverordening overtreedt, dan kunt u dat melden met het digitale formulier Melding mogelijke overtreding gepaste zorgvuldigheid conflictmineralen.