Cabinepersoneel

Cabinepersoneel (cabin crew) heeft een belangrijke taak aan boord van het vliegtuig, in relatie tot de vliegveiligheid. Daarom moet cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij aan allerlei eisen voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt erkenningen aan opleidingsinstellingen en luchtvaartmaatschappijen om de basisopleiding voor cabinepersoneel te verzorgen en verstrekt de bevoegdheid om attesten af te geven. De ILT houdt ook toezicht op deze opleidingsinstellingen en luchtvaartmaatschappijen.

Eisen voor cabinepersoneel

Leeftijd

Cabinepersoneel moet minstens 18 jaar oud zijn. Een luchtvaartmaatschappij kan daarnaast aanvullende eisen stellen.

Afgeronde basisopleiding

Om lid te zijn van de cabin crew, moet u de basisopleiding (Initial cabin crew training) hebben gevolgd. Deze opleiding moet u volgen bij een daartoe erkende opleidingsinstelling of bij de luchtvaartmaatschappij die hiervoor goedkeuring heeft. De basisopleiding wordt afgesloten met een examen.

De basisopleiding heeft meerdere doelen:

  • U vertrouwd maken met de luchtvaartomgeving.
  • Ervoor zorgen dat u voldoende algemene kennis en basisvaardigheden verwerft om de taken uit te voeren.
  • Ervoor zorgen dat u bewust bent van de verantwoordelijkheden tot passagiers- en vliegveiligheid tijdens de vluchtuitvoering in normale, abnormale en noodsituaties.

Als u de basisopleiding succesvol afrondt, ontvangt u een attest (attestation). De opleidingsinstelling of luchtvaartmaatschappij geeft dit attest af. De ILT verstrekt deze attesten niet. Het attest geldt voor onbepaalde tijd, tenzij iemand meer dan 60 maanden niet actief is als lid van het cabinepersoneel of het attest geschorst of ingetrokken is.

Afgeronde vliegtuig specifieke opleiding

Na de basisopleiding volgt de vliegtuig specifieke opleiding. Als de luchtvaartmaatschappij de basisopleiding verzorgt, wordt de basisopleiding vaak gecombineerd met de vliegtuig specifieke opleiding.

De vliegtuig specifieke opleiding wordt altijd verzorgd door de luchtvaartmaatschappij bij wie de kandidaat in dienst treedt. De opleiding heeft als doel de kandidaat vertrouwd te maken met procedures en vaardigheden in relatie tot de veiligheidstaken aan boord van het specifieke vliegtuig waarop de kandidaat als lid van de cabinebemanning zal gaan optreden. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkinstructie en op diverse momenten zullen de kennis en vaardigheden worden getoetst.

Alleen als de kandidaat de vliegtuig specifieke opleiding succesvol heeft afgerond, kan hij worden ingezet als lid van de cabinebemanning.

Medische geschiktheid

Elk lid van het cabinepersoneel moet een medische keuring ondergaan. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of iemand een fysieke of psychische ziekte heeft die zou kunnen leiden tot onbekwaamheid of een onvermogen om de veiligheidstaken of verantwoordelijkheden uit te voeren. Alleen bevoegde keuringsartsen of medische centra mogen deze medische keuring uitvoeren. Van de luchtvaartgeneeskundige beoordeling wordt een medisch rapport opgesteld met hierin de vermelding of de kandidaat geschikt of ongeschikt is. De luchtvaartgeneeskundige beoordeling moet uiterlijk elke 60 maanden herhaald worden.

Afgeronde service-opleiding

Elke luchtvaartmaatschappij heeft haar eigen opleiding voor service aan passagiers. Aan deze opleiding zijn geen wettelijke eisen verbonden.

Herhalingsopleiding

Als het lid van de cabin crew werkzaam is bij een luchtvaartmaatschappij, zal een bevoegd persoon jaarlijks het lid toetsen. Er wordt gekeken of de kennis en vaardigheden nog voldoende zijn.