Thermisch gereinigde grond (TGG)

Ernstig vervuilde grond kan weer hergebruikt worden na thermisch reinigen. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op het reinigingsproces van thermisch gereinigde grond. Daarnaast geeft de ILT toestemming voor de import en export van dit product. 

Wat is thermisch gereinigde grond (TGG)?

Door middel van thermisch reinigen kan ernstig vervuilde grond worden hergebruikt. Vaak wordt bij dit reinigingsproces teerhoudend asfalt (TAG) toegevoegd. TAG komt vrij bij de sloop van asfaltwegen. Het ontstane mengsel wordt in een oven verhit. Hierbij worden onder andere PAK’s, olieresten, kwik en benzeen afgebroken en verwijderd.

Het materiaal dat ontstaat na reiniging noemen we thermisch gereinigde grond (TGG). TGG is onder bepaalde voorwaarden herbruikbaar. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels over de kwaliteit en de toepassing van TGG waardoor dit veilig gebruikt kan worden. 

Rol van de ILT

Samen met de certificerende instellingen en omgevingsdiensten ziet de ILT erop toe dat reinigers volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit werken. Daarnaast geeft de ILT toestemming voor de import en export van vervuilde en gereinigde grond, TAG en TGG.

Daarmee is verzekerd dat de kwaliteit van nieuw te produceren TGG en aanverwante materialen aan de eisen voldoet.

Problemen met TGG

In 2016 kreeg de ILT de eerste signalen over problemen met de kwaliteit van TGG. Zo waren op een aantal locaties stoffen uit de TGG gespoeld (uitgeloogd) die schadelijk zijn voor het milieu. De voornaamste problemen die daarbij optraden, zijn de verspreiding van sulfaat, zware metalen, benzeen en hoge pH-waarden.

Er zijn 4 thermische reinigers in Nederland, waarvan 2 op grote schaal een mengsel van grond en TAG reinigen. De ILT stelde destijds vast dat bij 1 van deze 2 bedrijven de regels voor het reinigingsproces onvoldoende naleefde. Nadat de ILT in 2017 een last onder dwangsom oplegde, paste dit bedrijf haar reinigingsproces aan. Het andere bedrijf heeft dit inmiddels ook gedaan.

Onderzoek (oude) TGG voorraden

In toenemende mate ontstond een gebrek aan vertrouwen van afnemers in TGG en wilden zij het gereinigde mengsel niet meer gebruiken. Daarom stapelen de voorraden TGG zich op bij de twee reinigers en ontstaat er het risico van onverantwoorde opslag en toepassing. De ILT wilde dat de kwaliteit en de eigenschappen van de ontstane voorraad TGG  op een betrouwbare manier werd vastgesteld. Daartoe beoordeelde de ILT de bemonstering van de ontstane voorraad. 

De twee firma’s die veel TGG produceren hebben in 2019 met extra keuringen de samenstelling en uitloging van hun voorraad TGG aanvullend bepaald. De ILT constateerde dat de verificatieonderzoeken een betrouwbaar beeld geven van de kwaliteit van de TGG.  

Met de resultaten van dit verificatieonderzoek kan het bevoegde gezag een adequate beoordeling maken of zij een aangeboden partij TGG kan laten toepassen en onder welke condities dit kan plaatsvinden.

In de hieronder staande goedkeuringsbrieven staat hoe de ILT tot haar oordeel kwam en op welke depots het oordeel betrekking heeft. Vanwege de beperkte toepassingsmogelijkheden zijn de TGG-voorraden tot op heden onvoldoende afgenomen. Hiervoor is nog geen oplossing.

Ook stagnatie afzet gezeefde TGG

De TGG wordt gezeefd in fracties, namelijk stof, zand en grind. Deze fracties worden afzonderlijk op de markt gebracht. Een deel van het geproduceerde zand is zonder (onderzoek naar) maatregelen in het kader van de zorgplicht echter niet toepasbaar. Daardoor stagneert de afzet en neemt de voorraad toe. De ILT verleent geen importvergunning als er geen verwachte afzet is, om verdere voorraadvorming te voorkomen. Hiertegen is ATM bij de Raad van State in beroep gegaan. De zitting heeft op 13 december 2022 plaatsgevonden. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.