Thermisch gereinigde grond (TGG)

Met thermisch reinigen maakt men ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt (afkomstig van wegonderhoud) schoon.

Wat is TGG?

Thermisch reinigen is een manier om ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt (afkomstig van wegonderhoud) schoon te maken. Het reinigingsbedrijf haalt bijvoorbeeld olieresten, PAK’s, benzeen en andere organische verontreinigingen uit grond en asfalt door die in een oven te verhitten. Thermisch gereinigde grond is hiervan het eindproduct. Dit gereinigde materiaal is onder bepaalde voorwaarden bruikbaar als opvulling van bijvoorbeeld dijken, geluidswallen en wegen.
Er zijn regels die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van TGG goed is. Zo weten de afnemers van TGG dat zij met een betrouwbaar product werken.

Problemen met TGG

Op een aantal locaties zijn stoffen uit de TGG gespoeld (uitlogen) die schadelijk zijn voor het milieu. De voornaamste problemen die daarbij optraden, zijn de verspreiding van sulfaat, zware metalen, benzeen en hoge pH-waarden. Hierdoor is het vertrouwen van afnemers in TGG geschaad en willen ze de gereinigde grond niet meer gebruiken. Daarom stapelen de voorraden TGG zich op bij de reinigers. En als gevolg daarvan ontstaan problemen bij (wegen-)bouwprojecten, omdat grondsaneerders de vervuilde grond en asfalt niet meer aan de grondreinigers kunnen toeleveren.

Rol van de ILT

Samen met de certificerende instellingen en omgevingsdiensten ziet de ILT erop toe dat reinigers volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit werken. Ook geeft de ILT toestemming voor de import en export van vervuilde grond, teerhoudend asfalt en TGG.
In 2016 krijgt de ILT de eerste signalen binnen dat er problemen zijn met de kwaliteit van TGG. Er zijn 4 thermische reinigers in Nederland, waarvan 2 op grote schaal een mengsel van grond en asfalt reinigen. De ILT stelde toen vast dat 1 van deze 2 bedrijven de regels voor het reinigingsproces onvoldoende naleeft. Nadat de ILT in 2017 een dwangsom oplegt, past dit bedrijf haar reinigingsproces aan. Het andere bedrijf heeft dit inmiddels ook gedaan.
De ILT wil dat de kwaliteit en de eigenschappen van de bestaande voorraad TGG en de nieuw te produceren TGG op een betrouwbare manier wordt vastgesteld. Daartoe beoordeelt de ILT onder meer de bemonstering van de bestaande voorraad. Ook maakt de ILT met andere toezichthouders afspraken over de invulling van het toezicht op de vier reinigers, zodat de kwaliteit van nieuw te produceren TGG en aanverwante materialen op peil blijft.

Wat is er al bereikt?

De DCMR heeft in samenwerking met onder meer de ILT en RWS een tijdelijke onderzoeksrichtlijn thermisch gereinigde grond gepubliceerd. Deze richtlijn geeft een toetsingskader voor stoffen waarvoor nog geen specifieke normen bestaan.
Op basis van deze onderzoeksrichtlijn voerden de twee bedrijven opnieuw de keuring van hun voorraad TGG uit. Deze keuring levert betrouwbare informatie over de kwaliteit van de TGG. De omgevingsdiensten kunnen deze informatie gebruiken bij de beoordeling van meldingen voor het toepassen van TGG. De ILT gebruikt deze informatie bij de beoordeling van aanvragen voor toestemming voor export van TGG.

Vrijgeven voorraad TGG

De twee firma’s die veel TGG produceren zijn Theo Pouw en ATM.  Zij hebben met extra keuringen de samenstelling en uitloging van hun voorraad TGG aanvullend bepaald. De ILT heeft dit verificatieonderzoek beoordeeld en was  positief over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Met de resultaten van dit verificatieonderzoek kan het bevoegde gezag een adequate beoordeling maken of zij een aangeboden partij TGG kan laten toepassen en onder welke condities dit kan plaatsvinden.

In de hieronder staande goedkeuringsbrieven aan Theo Pouw en ATM staat hoe de ILT tot haar oordeel kwam en op welke depots het oordeel betrekking heeft.